Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.183.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.10.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  15.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki.

1.2Zamówienie podzielone jest na 4 części, tj.:

Część 1:

Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki w 9+800-10+400 w m. Tłuczań

Część 2:

Naprawa uszkodzeń w wyniku wylania cieku Brzeźnicki w 11+120-11+180 w m. Marcyporęba

Część 3:

Naprawa uszkodzeń w wyniku wylania cieku Brzeźnicki w 11+280-11+330

Część 4:

Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki w 8+750-8+830 w m. Tłuczań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 1A-1B do SIWZ – Wzór Umowy, Załącznik nr 8A-8D – mapy, Załącznik Nr 3A-3D do SWZ – Wzór kosztorysu ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, obejmujących wykonanie narzutu kamiennego luzem w ilości co najmniej 100 m3 (dotyczy części nr 1).

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, obejmujących wykonanie narzutu kamiennego luzem w ilości co najmniej 50 m3 (dotyczy części nr 2,3 i 4).

Uwaga dotyczy wszystkich części zamówienia:

1.Wykonawca wskaże wykonane roboty budowlane wraz z podaniem ich zakresu, daty. miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w słanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej wykazuje jeden
z nich.

  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dotyczy wszystkich części zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą posiadającą kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:

1 osoba – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ).

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.11.2021 10:38:13
 • Joanna Kotarba

 • modyfikacja terminu

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • część nr 1
 • Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki w 9+800-10+400 w m. Tłuczań

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • część nr 2
 • Naprawa uszkodzeń w wyniku wylania cieku Brzeźnicki w 11+120-11+180 w m. Marcyporęba

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 3
 • Naprawa uszkodzeń w wyniku wylania cieku Brzeźnicki w 11+280-11+330

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • część nr 4
 • Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki w 8+750-8+830 w m. Tłuczań

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry