Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach wodnych na terenie NW Kraków

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.182.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.10.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  12.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane na ciekach wodnych na terenie NW Kraków”

1.2Zamówienie zostało podzielone na 7 części:

Część 1 – Utrzymanie potoku Rzepnik km 0+000-9+665

Część 2 – Utrzymanie potoku Sudoł od Modlnicy w km 0+000-5+800 w m. Kraków

Część 3 – Utrzymanie potoku Garliczka w km 0+000-8+625 w gm. Zielonki

Część 4 – Utrzymanie rzeki Drwinki w km 0+000-13+150 m. Świniary, Drwinia gm. Drwinia

Część 5 – Utrzymanie potoku Tropiszowski w km 0+000-12+302 m. Odwiśle, Igołomia, Tropiszów, Zofipole, Igołomia gm. Igołomia Wawrzeńczyce

Część 6 – Utrzymanie potoku Igołomski w km 0+000-5+313 w m. Złotniki, Igołomia, gm. Igołomia Wawrzeńczyce

Część 7 – Utrzymanie rzeki Wilga w km 2+000-7+500 w m. Kraków

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w:

 -  Załącznikach nr 2A-2G do SWZ –  mapy sytuacyjne,

 - Załącznikach nr 6A-6G do SWZ – Wzory kosztorysów ofertowych.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona)  w zakresie regulacji, zabezpieczenia rzek i potoków lub usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach.

d) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Warunek jest tożsamy dla wszystkich części zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część nr 1
 • Utrzymanie potoku Rzepnik km 0+000-9+665

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • część nr 2
 • Utrzymanie potoku Sudoł od Modlnicy w km 0+000-5+800 w m. Kraków

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • część nr 3
 • Utrzymanie potoku Garliczka w km 0+000-8+625 w gm. Zielonki

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 4
 • Utrzymanie rzeki Drwinki w km 0+000-13+150 m. Świniary, Drwinia gm. Drwinia

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 5
 • Utrzymanie potoku Tropiszowski w km 0+000-12+302 m. Odwiśle, Igołomia, Tropiszów, Zofipole, Igołomia gm. Igołomia Wawrzeńczyce

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 6
 • Utrzymanie potoku Igołomski w km 0+000-5+313 w m. Złotniki, Igołomia, gm. Igołomia Wawrzeńczyce

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 7
 • Utrzymanie rzeki Wilga w km 2+000-7+500 w m. Kraków

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry