Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt zabudowy wyrw wraz z oszacowaniem kosztów na rzece Prośnie - NW Pleszew - ZZ Kalisz

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel.(62) 600 60 17
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.2.2811.36.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.11.2021 18:00
 • Termin złożenia oferty
  10.11.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na zabudowę wyrw na rzece Prośnie w miejscowościach/lokalizacjach:

-Prawostronny brzeg rzeki Prosny w miejscowości Kurza, obręb geodezyjny Kurza, gmina Blizanów, powiat kaliski na długości około 94,53 m w okolicy km 53+000 rzeki.

-Prawostronny brzeg rzeki Prosny w miejscowości Kurza, obręb geodezyjny Kurza, gmina Blizanów, - powiat kaliski na długości około 69,26 m w okolicy km 53+200 rzeki.

-Lewostronny brzeg rzeki Prosny w miejscowości Jedlec, obręb geodezyjny Jedlec, gmina Gołuchów, powiat pleszewski na długości około 177,0 m, w okolicy km 53+100 rzeki.

-Lewostronny brzeg rzeki Prosny w miejscowości Jedlec, obręb geodezyjny Jedlec, gmina Gołuchów, powiat pleszewski na długości około 122,0 m, w okolicy km 53+300 rzeki.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej na wykonanie robót budowlanych budowli hydrotechnicznej, o których mowa w § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579), na podstawie której wydano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę.
 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e w zakresie określonym przez art. 15a pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). lub uprawnienia równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Warunki realizacji umowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.11.2021 13:54:25
 • Aleksandra Szymańska

 • Dzień Dobry,

  Zapytanie przesyłam w załączniku.

  Pozdrawiam Marek Szczurek
  Dzień dobry,
  odpowiadając na pytania:
  1. Proszę o sprostowanie rozbieżności w zapisach dot. zakresu wykonania pomiarów geodezyjnych. Czy z zakresie prac geodezyjnych należy wykonać mapę do celów projektowych wraz z uzgodnieniem w Ośrodku geodezji, czy Wykonawca ma zaktualizować mapę syt.-wys.(mapę zasadniczą) pobraną z ośrodka geodezji ?
  Odp.: W ocenie NW Pleszew dopuszcza się zaktualizowanie mapy pobranej z ośrodka geodezji o aktualne pomiary przedmiotowych wyrw.
  2. Zakres zadania zgodnie z OPZ i Umową obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego. Roboty te nie kwalifikują się jako prace projektowe zgodnie z projektem budowlanym i dalej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Więc proszę o sprostowanie zapisów wymagać co do udziału Wykonawcy, tj. wg zapisów w Zapytaniu ofertowym pkt. 6 Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń ppkt. A).
  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów ppkt. A) na treść:
  - „wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych budowli hydrotechnicznej,…, na podstawie której wydano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę.”
  Odp.: W ocenie NW Pleszew można powyższy zapis zmienić zgodnie z sugestia wnioskującego.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" Sp. z o.o.

Grunwaldzka 21
60-783 Poznań

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry