Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Szreniawa

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.193.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.11.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  19.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych, w zakresie utrzymania o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (dotyczy zarówno części nr 1 jak i części nr 2).

       Uwaga dotyczy wszystkich części zamówienia:

1.Wykonawca wskaże wykonane roboty budowlane wraz z podaniem ich zakresu, daty. miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w słanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej wykazuje jeden
z nich.

 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dotyczy wszystkich części zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą posiadającą kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:

1 osoba – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ) -dotyczy zarówno części nr 1 jak i części nr 2.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1A/1B do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1A/1B do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część nr 1
 • „Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Szreniawa w 73+100-73+600, 75+100-76+000 w m. Witowice, Falniów”

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 2
 • Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Szreniawa w 27+100-27+300 w m. Stogniowice

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry