Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Cicha w 1+400-1+800, 2+500-3+400 w m. Komorów, Miechów

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.187.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.11.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  22.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Cicha w 1+400-1+800, 2+500-3+400 w m. Komorów, Miechów.
Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są na potoku Cicha w miejscowości Komorów, Miechów, gmina Miechów, powiat miechowski. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna (SST.01) stanowiąca załącznik nr 9 do  SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

-zdolności technicznej lub zawodowej

a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych, w zakresie utrzymania o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.

b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) tj.1 osobą – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń lub melioracyjne bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry