Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły na stanowisku górnym jazu Łączany, gm. Brzeźnica pow. wadowicki, woj. Małopolskie – etap II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.195.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.11.2021 17:00
 • Termin składania ofert
  23.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1Przedmiotem zamówienia jest Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły na stanowisku

 górnym jazu Łączany na długości 30 m (rzeka Wisła brzeg prawy km 37+409-37+439 przy pomocy opaski z brusów stalowych (ścianki)  typu Larsen 603 o długości 12 m pogrążanych w gruncie metodą wwibrowywania, kotwionych do gruntu stalowymi kotwami gruntowymi. Kotwy gruntowe w rozstawie co 3 m. Ścianka stalowa zwieńczona oczepem żelbetowym który wykorzystany zostanie również do zakotwienia kotew gruntowych. Oczep żelbetowy o wymiarach szer. 0,7, wys. 0,8 m dylatowany co 15 m. Oczep wykonany w wykopie, zabezpieczony środkami mineralnymi chroniącymi beton a następnie zasypany do poziomu terenu.

 

4.1.2 Ze względu na specyfikę wykonywanych prac i warunki terenowe wwibrowywanie ścianki stalowej wraz z wykonaniem kotew gruntowych będzie możliwe do wykonania tylko z wody z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu pływającego. Koszty transportu na plac budowy jak również koszty pracy sprzętu pływającego należy uwzględnić w kosztach robót.

 

Z uwagi na to że prace wykonywane będą w bliskiej odległości od korpusu wału, pogrążanie ścianki stalowej oraz wykonywanie kotew gruntowych należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym. Koszty związane z nadzorem branżowymi ponosi Wykonawca.

 

Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie elementy z części projektowej, dla Etapu II robót objętego niniejszym postępowaniem, jak również  koszt realizacji wszystkich innych elementów nie wynikających z dokumentacji projektowej i nie ujętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym, a zdaniem Oferenta, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a)  warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) wykonaną na obiekcie hydrotechnicznym w zakresie tej 1 roboty winno być pogrążanie brusów stalowych (ścianka Larsena) wykonywane „z wody” przy użyciu  sprzętu pływającego, wykonania kotew gruntowych oraz robót żelbetowych.

b) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy

 

c) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w  okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem pływającym umożliwiającym przeprowadzenie prac tj:

 1. Ponton transportowy
 2. Barka transportowa
 3. Statek pchacz o mocy min. 100 KM
 4. Łódź towarzysząca

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry