Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Część I – Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany Część II – Konserwacja rowu R – kompleksu odwodnieniowego Łączany

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.198.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.11.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  18.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji, udrożnieniu rzeki, potoku lub rowu o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

  Warunek jest tożsamy dla wszystkich części zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Konserwacja rowu R – kompleksu odwodnieniowego Łączany

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry