Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont budowli na cieku Łużyca - NW Kalisz – ZZ KALISZ”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel.(62) 600 60 17
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.2.2811.3.20217
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.11.2021 17:00
 • Termin złożenia oferty
  16.11.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - OPZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inżynieryjnej hydrotechnicznej nadanej na mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych branżowych – wystarczające będą również uprawnienia w specjalności wodno-melioracyjnej. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

Warunki realizacji umowy

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

LEMA Spólka Jawna Mariusz Lehmann, Marek Maciołek

Grochowska 49
60-332 Poznań

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry