Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa uszkodzeń – prawy wał przeciwpowodziowy pot. Kisielina w km 13+000-13+800 w m. Zabawa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.205.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.11.2021 17:00
 • Termin składania ofert
  29.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Naprawa uszkodzeń – prawy wał przeciwpowodziowy pot. Kisielina w km 13+000-13+800 w msc. Zabawa, gm. Radłów.

Roboty z usuwania szkód powodziowych obejmują: roboty ziemne, likwidacja kolein, mechaniczne wyrównanie korony wału, wykonanie nawierzchni z tłucznia, ułożenie płyt drogowych, wszystkie prace wykonywane będą z brzegu bez potrzeby wjazdu sprzętu mechanicznego do koryta potoku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) o wartości co najmniej 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w zakresie budowy,  odbudowy, przebudowy  lub remontu  ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych lub ziemnych zapór czołowych i bocznych. 

b) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry