Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie i eksploatacja pompowni Grabina i Kępa Chwałowska na terenie ZZ Sandomierz w latach 2022-2024”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12-62-84-363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.190.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.11.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  13.12.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.12.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest  obsługa, eksploatacja oraz bieżąca konserwacja (bez kosztów energii elektrycznej) niżej wymienionych pompowni przywałowych zlokalizowanych na terenie powiatu Sandomierz, tj:.

- Pompownia „Kępa Chwałowska”,  gm. Dwikozy, pow. Sandomierz.          
- Pompownia „Grabina”, gm. Łoniów, pow. Sandomierz. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia każdej pompowni określa:

1)Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.

2)Karty informacyjne pompowni wraz z zakresem czynności konserwacyjnych NW Sandomierz.
załącznik nr 10 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  co najmniej dwie usługi polegające na min. 6 miesięcznej obsłudze, utrzymaniu i bieżącej konserwacji pompowni przywałowych o łącznej wartości wynoszącej minimum 30 000,00 zł brutto.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia  będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:

 1. jedna osoba pełniąca obowiązki Koordynatora posiadająca wyższe wykształcenie,z uprawnieniami budowlanymi (do kierowania robotami) w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie kierowania lub nadzorowania budowy lub eksploatacji pompowni przywałowych.
  Osoba skierowana do realizacji zamówienia w charakterze  Koordynatora  musi posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawniania budowlane  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.,  uprawniające do kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz posiadać minimum 36-cio miesięczne  doświadczenie w zakresie kierowania lub nadzorowania budowy lub remontu lub eksploatacji  pompowni przywałowych.
 2. jedna osoba odpowiadająca za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie, odpowiednie uprawnienia na stanowisku D (dozoru) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu do 15 kV oraz posiadająca 5 letnie doświadczenie w zakresie nadzoru pompowni;
 3. jedna osoba odpowiedzialna za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych, posiadająca min. zawodowe wykształcenie, odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku E (eksploatacji) w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV oraz posiadająca 5 letnie doświadczenie w zakresie obsługi pompowni i automatyki,

 

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Rozdziałem 18 SWZ oraz Załącznikiem nr 4 do SWZ - Wzór umowy. 

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu na kwotę 18 500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset i 00/100 złotych).  

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.11.2021 14:50:11
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania.
 • 13.12.2021 07:20:31
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację o środkach finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.
 • 13.12.2021 14:04:14
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 22.12.2021 13:40:34
 • Agata Porębiak

 • Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry