Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie ‘’

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 / 231 64 31 wew. 15
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.107.2021.EWK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.11.2021 18:00
 • Termin składania ofert
  26.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.11.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie.

2    Przedmiot zamówienie został podzielony na 9 części.

3    Minimalny okres gwarancji dla asortymentu w ramach każdej z części zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru.

4   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1.1 – 1.9 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (części nr 1-9) oraz w Załączniku nr 2 do SWZ tj. Formularz asortymentowo-cenowy odpowiednio dla części nr 1-9.

5  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Białystok;

Część 2 – Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Bydgoszcz;

Część 3 – Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Gdańsk;

Część 4 – Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Gliwice;

Część 5 – Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Kraków;

Część 6 – Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Poznań;

Część 7 – Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów;

Część 8 – Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Szczecin;

Część 9 – Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Warszawa;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

W części nr 1:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto  (dwa tysiące zł 00/100)

Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 2 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym dla danej części zamówienia w pkt. 7.2.4 ppkt 1.

Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który zrealizował zamówienie w zakresie określonym dla danej części zamówienia w  pkt. 7.2.4 ppkt 1;

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane dostawy wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane,  wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie,  w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W części nr 2:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł brutto (jeden tysiąc zł 00/100)

Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 1 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym dla danej części zamówienia w pkt. 7.2.4 ppkt 1.

Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który zrealizował zamówienie w zakresie określonym dla danej części zamówienia w  pkt. 7.2.4 ppkt 1;

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane dostawy wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane,  wraz  z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W części nr 3:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (dziesięć tysięcy zł 00/100)

Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym dla danej części zamówienia w pkt. 7.2.4 ppkt 1.

Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który zrealizował zamówienie w zakresie określonym dla danej części zamówienia w  pkt. 7.2.4 ppkt 1;

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane dostawy wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane,  wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W części nr 4:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (dziesięć tysięcy zł 00/100)

Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym dla danej części zamówienia w pkt. 7.2.4 ppkt 1.

Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który zrealizował zamówienie w zakresie określonym dla danej części zamówienia w  pkt. 7.2.4 ppkt 1;

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane dostawy wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane,  wraz  z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W części nr 5:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (dziesięć tysięcy 00/100)

Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym dla danej części zamówienia w pkt. 7.2.4 ppkt 1.

Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który zrealizował zamówienie w zakresie określonym dla danej części zamówienia w  pkt. 7.2.4 ppkt 1;

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane dostawy wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane,  wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W części nr 6:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto (pięć tysięcy zł 00/100)

Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 5 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym dla danej części zamówienia w pkt. 7.2.4 ppkt 1.

Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który zrealizował zamówienie w zakresie określonym dla danej części zamówienia w  pkt. 7.2.4 ppkt 1;

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane dostawy wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane,  wraz  z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W części nr 7:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (dziesięć tysięcy zł 00/100)

Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym dla danej części zamówienia w pkt. 7.2.4 ppkt 1.

Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który zrealizował zamówienie w zakresie określonym dla danej części zamówienia w  pkt. 7.2.4 ppkt 1;

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane dostawy wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane,  wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W części nr 8:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (dziesięć tysięcy zł 00/100)

Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym dla danej części zamówienia w pkt. 7.2.4 ppkt 1.

Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który zrealizował zamówienie w zakresie określonym dla danej części zamówienia w  pkt. 7.2.4 ppkt 1;

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane dostawy wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane,  wraz  z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W części nr 9:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (dziesięć tysięcy zł 00/100)

Zamawiający poprzez wykonane zamówienie rozumie zamówienie, którego część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał jedno zamówienie na kwotę i w zakresie określonym dla danej części zamówienia w pkt. 7.2.4 ppkt 1.

Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot który zrealizował zamówienie w zakresie określonym dla danej części zamówienia w  pkt. 7.2.4 ppkt 1;

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane dostawy wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane,  wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

Informacje dodatkowe

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać Przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką Przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie Przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności;

Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego; w sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje Przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm; w przypadku, kiedy Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych artykułów powinny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 1.1 do 1.9 do SWZ przedziałach i zakresach tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia zawierającego ilość poszczególnych rodzajów artykułów/towarów, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości artykułów/towarów zamawianych w ramach Umowy do maksymalnie 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen oraz terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.  Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nie przysługuje Wykonawcy jakiekolwiek roszczenie.

Branże CPV

 • 42130000-9 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.11.2021 16:04:56
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 26.11.2021 16:05:57
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania_część nr 1
 • 26.11.2021 16:06:21
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 26.11.2021 16:06:56
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 26.11.2021 16:07:21
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 26.11.2021 16:24:25
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 26.11.2021 16:24:54
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 26.11.2021 16:25:40
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 26.11.2021 16:26:04
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
 • 26.11.2021 16:26:26
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • GL.ROZ.2810.107.2021.EWK_część nr 1
 • Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Białystok;

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2801.107.2021.EWK_część nr 2
 • Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Bydgoszcz;

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2801.107.2021.EWK_część nr 3
 • Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Gdańsk;

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2810.107.2021.EWK_część nr 4
 • Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Gliwice;

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2801.107.2021.EWK_część nr 5
 • Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Kraków;

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2801.107.2021.EWK_część nr 6
 • Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Poznań;

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2810.107.2021.EWK_część nr 7
 • Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów;

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2810.107.2021.EWK_część nr 8
 • Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Szczecin;

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2810.107.2021.EWK_część nr 9
 • Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie RZGW Warszawa;

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione: Informacja o unieważnieniu postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry