Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont jazu stałego na rzece Bytomce w km 9+470 m. Zabrze”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 / 231 64 31 wew. 15
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.98.2021.EWK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.11.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  28.12.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.12.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia są roboty na zadaniu pn.: „Remont jazu stałego na rzece Bytomce w km 9+470 m. Zabrze

2.  Zakres prac obejmujących realizację zadania:

Roboty związane z remontem jazu stałego na rzece Bytomce będą polegały m. innymi na:

 • rozbiórce istniejących elementów żelbetowych jazu,
 • remoncie elementów konstrukcyjnych jazu stałego wraz z elementami zabezpieczającymi jaz przed filtracją,
 • remoncie umocnień dna i skarp powyżej jazu stałego (od strony wody górnej),
 • remoncie umocnień dna i skarp poniżej jazu stałego (od strony wody dolnej),
 • remoncie korpusu obwałowania lewego brzegu.

Zakres robót należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami  oraz  sztuką  budowlaną.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przepływu nienaruszalnego poniżej remontowanego obiektu piętrzącego przez cały okres realizacji prac budowlanych.

Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem lokalizacji określają:

 • przedmiar robót,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • wytyczne wykonania i odbioru prac z zakresu utrzymania wód oraz remontu lub konserwacji urządzeń wodnych,
 • projekt budowlany.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni wykonanie robót geodezyjnych związanych z wyniesieniem jazu i wału wraz z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przedmiotu zamówienia. Bieżącą obsługę geodezyjną budowy, dokumentującą zakres i wykonawstwo poszczególnych robót i etapów należy prowadzić przez uprawnionego geodetę – (przekroje poprzeczne, profil podłużny, rysunki budowli).

W przypadku napotkania w trakcie realizacji robót na istniejące kamienie graniczne lub punkty poligonowe należy je zabezpieczyć przed zniszczeniem, a w przypadku uszkodzenia dokonać naprawy na własny koszt.

Wykonawca uwzględni koszty składowania odpadów na wysypisku oraz wywozu gruzu, urobku z wykopów i innych odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów powstających w wyniku prac będących przedmiotem niniejszego zadania (zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach /Dz. U. 2021 r. poz. 779 tekst jednolity z późn. zm./).

Wykonawca zapewni nadzór specjalistyczny ze strony administratorów przy wykonawstwie robót związanych z wystąpieniem przejść kolizyjnych i przebudowy sieci (niezinwentaryzowane wodociągi, gazociągi, linie energetyczne, sieci telekomunikacyjne, kanalizacje) oraz spełni warunki wszystkich uzgodnień z poszczególnymi administratorami sieci - (w przypadku wystąpienia tego typu okoliczności).

Wykonawca uwzględni koszty utrzymania jazu i wału w okresie gwarancyjnym polegających na dwukrotnym w ciągu roku koszeniu skarp i korony wału oraz koryta rzeki Bytomki na długości 55 m powyżej i 53 m poniżej jazu.

Wykonawca w ofercie przetargowej uwzględni wykonanie operatów oraz wypłatę odszkodowań właścicielom lub użytkownikom działek za wszelkie szkody i straty powstałe w trakcie wykonywania robót, za straty w plonach oraz niemożność użytkowania terenów zajętych w okresie prowadzenia robót. Wysokość odszkodowań zostanie określona na podstawie wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego – jeden egzemplarz operatu należy przekazać Inwestorowi. Wykonawca potwierdzi w/w wypłatę odszkodowań za wszelkie szkody i straty powstałe w trakcie wykonywania robót, za straty w plonach oraz niemożność użytkowania zajętych terenów w okresie prowadzenia robót właściwymi oświadczeniami właścicieli gruntów i przedstawi Inwestorowi do dnia odbioru końcowego - (w przypadku wystąpienia tego typu okoliczności).

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zawrze z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie umowę o jednorazowe udostępnienie terenu działki nr 920/150 obręb Biskupice niezbędnej do realizacji przedmiotowego zadania. Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć podkład graficzny z zaznaczoną powierzchnią niezbędną do przeprowadzenia inwestycji wraz z podaniem powierzchni w m2 oraz termin rozpoczęcia i zakończenia robót.

3. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego na roboty objęte przedmiotem umowy wynosi: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem, że okres rękojmi wynosi 5 lat, a bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiar Robót stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ.

5.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 6 do SWZ  - Wzór Umowy.

6.   Roboty należy realizować na podstawie:

 1. Wymogów SWZ wraz ze Wzorem Umowy
 2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
 3. Zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązujących aktualnie przepisów prawa.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. posiadanie wiedzy i doświadczenia

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu:

- remontu jazu piętrzącego o wysokości piętrzenia min. 0,9 m, w ramach którego wykonano remont elementów konstrukcyjnych jazu stałego wraz z elementami zabezpieczającymi jaz przed filtracją

lub

- budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu jazu piętrzącego o wysokości piętrzenia min. 0,9 m lub innej budowli hydrotechnicznej o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

Jako wykonanie robót należy rozumieć wykonanie i zakończenie robót potwierdzone świadectwem przejęcia lub protokołem odbioru końcowego robót.

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane roboty budowlane wraz z podaniem ich zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej wykazuje jeden z nich.

2.  dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W tym:

2.1 Kierownika budowy

Minimalna liczba osób: 1 (jedna osoba)

Wykształcenie: Techniczne

Uprawnienia:

uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające tej specjalności inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania budową budowli hydrotechnicznych lub budowli wodno-melioracyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65)  wraz z aktualnym zaświadczeniem  o przynależności do PIIB i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

Doświadczenie:

Minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach hydrotechnicznych.

Osoba ta w okresie wykazywanego doświadczenia zawodowego musi posiadać uprawnienia, o których mowa powyżej.

 

2.2 Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Minimalna liczba osób: 5 osób pracujących bezpośrednio na budowie ze wskazaniem zakresu wykonywanych czynności.

Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzje w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. Nr 63, poz. 394 z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się również kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo Budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wskazane w pkt 7.2.4.2 SWZ osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza, na cały okres realizacji przedmiotu umowy.

Wymóg dysponowania osobami wskazanymi w pkt 7.2.4.2 SWZ powinien być traktowany przez Wykonawcę jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.

Wynagrodzenie pozostałych osób zatrudnionych przez Wykonawcę  w celu realizacji zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Branże CPV

 • 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
 • 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 • 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 • 45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
 • 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45262300-4 - Betonowanie
 • 45262310-7 - Zbrojenie

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.11.2021 16:51:48
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Zamawiający informuje, że zamieścił w zakładce: "ZAŁĄCZNIKI", Wyjaśnienia treści SWZ wraz z załącznikiem zawierającym Dokumentację geotechniczną.
 • 26.11.2021 18:45:48
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 26.11.2021 18:49:45
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ, których treść wraz z załącznikami zamieścił w zakładce "ZAŁĄCZNIKI".
 • 03.12.2021 19:37:02
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na pytania do SWZ, które zamieszczone są w zakładce ZAŁĄCZNIKI.
 • 14.12.2021 15:36:54
 • Michał Janocha

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 14.12.2021 15:40:38
 • Michał Janocha

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 17.12.2021 15:03:19
 • Michał Janocha

 • Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na pytania do SWZ, które zamieszczone są w zakładce ZAŁĄCZNIKI.
 • 26.01.2022 14:50:41
 • Michał Janocha

 • Wydłużenie terminu związania z ofertą
 • 22.02.2022 10:23:25
 • Michał Janocha

 • Wydłużenie terminu związania z ofertą

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry