Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

“Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.199.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.12.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  05.01.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.01.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

 

1.14.2 Zakres rzeczowy:

Zakres prac projektowych obejmuje budowę nowego wału wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę infrastruktury technicznej (drogowej, teletechnicznej, wod – kan, energetycznej, gazowej) dla Obszaru I (z przysiółkami: Przerwa, Suchodębie, Machnaty w miejscowości Dwory II, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski), według wariantów W1a lub wariantu W1 przyjętychw opracowaniu pn.: „Opracowanie koncepcji wraz ze studium wykonalności pt.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim”.

Rozwiązania należy dostosować do aktualnych warunków terenowych i warunków technicznych. Koncepcja jest jedynie materiałem pomocniczym.

 

Założenia Wariantu W1 (bez konieczności wyburzania budynków, ze ścianką szczelną):

 • Budowa wału bez konieczności wyburzania budynków. Początek obwałowania (km 0+000) zlokalizowany będzie na rampie przejazdowej wału biegnącego od kanału poniżej śluzy
  (ul. Oświęcimska). Trasa wału biegnie ze wschodu na zachód, aż do połączenia
  z obwałowaniem kanału powyżej śluzy. Przewiduje się wykonanie obwałowania w km 0+000 – 0+489, 0+611 – 2+375 w formie nasypu ziemnego z nachyleniem skarpy odwodnej i odpowietrznej 1:2, korona wału szer. ok. 3,5 m z nachyleniem 2% w kierunku międzywala.
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej od rampy wałowej (ul. Oświęcimska) do przystanku pomiędzy ulicami Łopianową i Doły. Na tym odcinku droga powiatowa zostanie poprowadzona wzdłuż wału.
 • Budowa rowu odprowadzającego wody z drogi jak również z terenu międzywala.
 • Na koronie wału zostanie wykonana droga serwisowa (eksploatacyjna) szer. ok. 3 m.
 • Wzdłuż obwałowania w km 0+949 – 2+088 po stronie międzywala oraz od km 0+770 – 2+250 po stronie zawala przewidziano wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej (szer. 3 m) do działek położonych wzdłuż wału. Na w/w drogach zaprojektowano po dwie mijanki.
 • Ze względu na brak możliwości wykonania nasypu ziemnego w km ok. 0+489 – 0+611 (rejon ul. Łopianowej i ul. Doły) zaproponowano zastosowanie ścianki szczelnej w km 0+454 – 0+658.
 • Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zastosowano przesłonę hydroizolacyjną wykonaną w systemie CDMM (lub innym równoważnym) w stopie wału na gł. ok. 6 m. Skarpa odwodna zostanie umocniona matą bentonitową. Korona wału wraz z przejazdami zostanie utwardzona.
 • W miejscach istniejących rowów odwadniających przewidziano wykonanie przepustów z rur betonowych, wraz z ubezpieczeniem rowów odpływowych i dopływowych płytami dł. ok. 3 m. - Przewiduje się również wykonanie niezbędnej przebudowy infrastruktury technicznej (sieci teletechnicznej, wodociągowej i energetycznej).
 • Wykonanie niezbędnych budowli wałowych (śluz, przepustów).

 

Założenia Wariantu W1a (z wyburzeniem budynków):

Ze względów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych wariant W1a jest preferowany do wykonania na Obszarze I (przysiółki: Przerwa, Suchodębie, Machnaty), zaopiniowany również pozytywnie przez Urząd Gminy – pismo znak: WZ.5544.4.2015.ID z dnia 13.08.2015r.

 • Budowa wału przeciwpowodziowego, którego realizacja będzie wiązała się z koniecznością przesiedlenia ludzi w celu wyburzenia kilku budynków. Początek obwałowania (km 0+000) planowany jest na rampie przejazdowej wału biegnącego od kanału poniżej śluzy (ul. Oświęcimska). Trasa obwałowania będzie biegła ze wschodu na zachód, aż do połączenia z obwałowaniem kanału powyżej śluzy. Przewidziano wykonanie obwałowania w kilometrze 0+000 – 2+351 w formie nasypu ziemnego o kształcie trapezowym z nachyleniem skarp odwodnej i odpowietrznej 1:2, korona wału szerokości ok. 3,5 m z nachyleniem 2% w kierunku międzywala.
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej od rampy wałowej (ul. Oświęcimska) do przepustu pod drogą (przysiółek Machnaty). Na tym odcinku droga powiatowa zostanie poprowadzona wzdłuż wału.
 • Przystanek usytuowany w pobliżu ul. Doły zostanie przeniesiony i odbudowany wraz z wiatą przystankową w pobliżu ul. Łopianowej.
 • W celu odprowadzenia wody z drogi jak również z terenu międzywala planuje się budowę rowu od km 0+000 do ul. Łopianowej, z którego wody odpłyną przepustem pod drogą do rzeki Wisły.
 • Budowa drogi serwisowej (eksploatacyjnej) na koronie wału (szer. 3 m),
 • Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w stopie wału na gł. 6 m
 • Uszczelnienie skarpy odwodnej wału - matą bentonitową,
 • W miejscach istniejących rowów odwadniających wykonanie przepustów wałowych 0wraz z ubezpieczeniem rowów,
 • Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej: sieci teletechnicznej, wodociągowej i energetycznej.
 • Wyburzenie budynków mieszkalno – gospodarczych.
 • Wykonanie niezbędnych budowli wałowych (śluz, przepustów).
 • Szczegółowe informacje są dostępne w rozdz. 4 SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy 00/100)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w  okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę  (potwierdzoną dowodami określającymi czy usługa ta została wykonana w sposób należyty) dotyczącą opracowania jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakończonej minimum skutecznym złożeniem wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych i wartości dokumentacji nie mniejszej niż 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

b)Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami  posiadającymi kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:

- osoba posiadająca  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów która będzie pełnić obowiązki projektanta

- osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ - wzorze umowy

Informacje dodatkowe

Pełny projekt prac geologicznych jest dostępny w postępowaniu nr KR.ROZ.2810.12.2021

 

 

 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry