Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach w latach 2022-2024”

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12-62-84-363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.221.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.12.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  10.01.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.01.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach w latach 2022 -2024. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

a) Część I - Teren NW w Busku – Zdroju oraz NW w Kazimierzy Wielkiej;

łącznie teren NW Busko - Zdrój: : wały p.powodziowe - 23,200 km, śluzy wałowe i odpływy od śluz –

8 szt./408 mb.

Łącznie teren NW Kazimierza Wielka: wały p.powodziowe - 7,400 km, śluzy wałowe - 8 szt. i odpływy od śluz - 4 szt./363 mb.

b) Część II - Teren NW w Jędrzejowie;

łącznie: wały przeciwpowodziowe - 46,091 km, śluzy wałowe i odpływy od śluz -  37 szt./925 mb, przepusty z piętrzeniem – 4 szt., jazy – 2 szt., rurociąg 3x Ø315 mm, L = 40 mb – 1 szt.
 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części określa: Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz Wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej zamawiający określa dla każdej części zamówienia dwa warunki udziału, które wykonawca musi spełnić łącznie. Pierwszym jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji określonych niżej usług, drugim – dysponowanie osobą, która pełnić będzie rolę Koordynatora.

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  co najmniej jedną usługę o wartości brutto nie mniejszej niż : dla cz.1 – 70 000,00 zł; dla cz.2 – 100 000,00 zł polegającą na obsłudze wałów przeciwpowodziowych o wysokości nie mniejszej niż 2m, o łącznej długości nie mniejszej niż : 10 km (dla cz.1) oraz 15 km (dla cz.2) przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia  będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:

 1. minimum jedna osoba pełniąca obowiązki Koordynatora odpowiednio dla cz.1 i cz.2 posiadająca wyższe wykształcenie, z uprawnieniami budowlanymi (do kierowania robotami) w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, posiadająca minimum 12 miesięczne doświadczenie w zakresie kierowania lub nadzorowania nad robotami utrzymaniowymi lub remontowymi lub inwestycyjnymi na wałach p.powodziowych lub budowlach hydrotechnicznych lub rzekach.     
  Osoba skierowana do realizacji zamówienia w charakterze  Koordynatora  musi posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawniania budowlane  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.,  uprawniające do kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, będąca członkiem danej okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz posiadać minimum 12-cio miesięczne  doświadczenie w zakresie kierowania lub nadzorowania nad robotami utrzymaniowymi lub remontowymi lub inwestycyjnymi na wałach przeciwpowodziowych lub budowlach hydrotechnicznych lub rzekach.

Szczegółowe warunki zostały okreśłone w Rozdziale 7 SWZ. 

 

 

Warunki realizacji umowy

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

2.Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych  we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie odpowiednio:

a) Dla części nr 1 - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł i 0/100).

b) Dla części nr 2 – 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł i 0/100 )

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część nr 1
 • Część I - Teren NW w Busku – Zdroju oraz NW w Kazimierzy Wielkiej;

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 2
 • Część II - Teren NW w Jędrzejowie;

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry