Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont betonów w części podwodnej na Stopniu Wodnym Dąbie – etap II – decyzja nakazowa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.223.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.12.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  24.01.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.01.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont w części podwodnej na Stopniu Wodnym Dąbie w miejscowości Kraków ul. Ofiar Dąbia, gmina Kraków, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie.

Charakterystyka obiektu

Stopień Wodny Dąbie zlokalizowany jest  w km 80 +875 Wisły.

Klasa budowli II.

W skład stopnia wchodzą : jaz, śluza komorowa, elektrownia wodna.

Jaz usytuowany jest w korycie rzeki wchodząc przyczółkami w brzeg lewy, zaś z prawej dotyka bezpośrednio filarem przepławkowym do elektrowni.

Śluza posiada parametry eksploatacyjne III klasy drogi wodnej i jest dostosowana do przepuszczania jednostek pływających o ładowności :

 • 700 t dla statków z napędem i barek,
 • 1000 t dla zestawów pchanych.

Opis prac remontowych

Remontem objęte są  betony w części podwodnej jazu w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego.

Zakres prac obejmuje :

 • remont betonów na filarach i przyczółkach w rejonie zmiennego lustra wody,
 • remont betonów stóp fundamentowych przyczółków i filarów oraz na płycie dennej,
 • naprawę dylatacji,
 • naprawę lokalnych ubytków na ścianach przyczółków i filarów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej  3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a)Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) wykonaną techniką podwodną na obiekcie hydrotechnicznym I lub II klasy, stale piętrzącym wodę, w zakres której wchodził podwodny remont betonów na kwotę co najmniej 2 000 000 zł brutto

oraz

- co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) wykonaną techniką podwodną na obiekcie hydrotechnicznym I lub II klasy, stale piętrzącym wodę, w zakres której wchodził podwodny remont dylatacji na kwotę co najmniej 1 000 000 zł brutto.

 

b) dysponuje  osobą lub osobami  posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:

- co najmniej 6 osobami z których każda posiada uprawnienia nurka do wykonywania robót podwodnych : nurka I lub II lub III klasy lub nurka saturowanego.

- co najmniej 2 osobami z których każda posiada jedne z następujących uprawnień do kierowania robotami podwodnymi : kierownika robót podwodnych I lub II lub III klasy.

- co najmniej 2 osobami z których każda posiada świadectwo operatora systemów nurkowych,

- co najmniej 2 osobami z których każda posiada uprawnienia stermotorzysty,

- co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

c) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w  okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem pływającym umożliwiającym przeprowadzenie prac tj:

- co najmniej 2 platformy pływające o wyporności 90 ton oraz jednostka pływająca o mocy co najmniej 100 KM. Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo zdolności żeglugowej,

- sprzętem do prac pod wodą - bazą prac podwodnych wyposażona w urządzenia techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 116, poz. 1210) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o konieczności uczestnictwa oferentów w spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego na terenie realizacji inwestycji – wizji lokalnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 04.01.2022 r. o godz. 12:00 na terenie Stopnia Wodnego Dąbie ul. Ofiar Dąbia.

Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawców i brak podpisania listy obecności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 18 ustawy Pzp.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane
 • 98363000-5 - Usługi nurkowe

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.01.2022 16:32:29
 • Piotr Porębski

 • wydłużenie terminu składania ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry