Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.230.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.12.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  11.01.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.01.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności nadzoru autorskiego, określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak również w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w siedzibie Zamawiającego, wykonywane na wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach których Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

 1. w odniesieniu do dokumentacji projektowej i realizowanych robót:
 1. oceniać zgodność realizacji robót budowlanych z założeniami dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem dotychczas wprowadzonych zmian,
 2. wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej,
 3. opiniować projekty wykonawcze, technologiczne i zamienne wykonywane przez Wykonawcę robót w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,
 4. opiniować konieczność wykonania robót dodatkowych,
 5. dbać, by zakres zmian wprowadzonych na etapie realizacji robót nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,
 6. opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) wyniki badań geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych,
 7. dostosowywać dokumentację projektową, w zakresie poszczególnych branż do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót i/lub przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, a odbiegających od wyników badań, map lub innych opracowań oraz od wszelkich inwentaryzacji sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,
 8. przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzujące przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji przedmiarowych),
 9. udzielać Zamawiającemu w miarę potrzeby wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,
 10. opracowywać pisemne wyjaśnienia, wykonywać opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności dotyczące dokumentacji projektowej, a niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia robót budowlanych,
 11. wykonywać dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu,
 12. sporządzać wyjaśnienia do dokumentacji technicznej oraz poczynionych względem niej zmian w przypadku pytań lub zarzutów instytucji kontrolujących realizację projektu lub podmiotów przez nią upoważnionych,
 13. doradzać w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczących budowy,
 14. w związku z możliwym równoczesnym prowadzeniem prac objętych różnymi zamówieniami na roboty budowlane na tych samych obiektach, w ramach przedmiotowego Projektu, czuwać nad spójną realizacją tych zadań, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czuwać nad zachowaniem integralności dokumentacji dotyczących poszczególnych zadań,
 15. w związku z możliwą równoległą realizacją przez PGW WP projektu 4.B1 "Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - modernizacja systemów sterowania na obiektach hydrotechnicznych", mając na uwadze prawdopodobieństwo pokrywania się okresów realizacji prac na niektórych z obiektów, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inspektorami nadzoru inwestorskiego na poszczególnych zadaniach Projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i górnych odcinków rzek Soły i Skawy”, w razie konieczności zobowiązany jest dostosowywać lub wprowadzać zmiany w dokumentacji projektowej tak, aby zachowana została spójność obu projektów,
 1. w zakresie czynności wykonywanych bezpośrednio na terenie budowy, tj. brania udziału w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorach:
 1. przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru (do narady, konsultacji, odbioru itp.),
 2. dojazd na teren budowy i powrót do siedziby jednostki sprawującej nadzór autorski,
 3. pobyt na budowie, udział w naradzie/konsultacji/odbiorze,
 4. załatwianie spraw związanych z nadzorem w trakcie pobytu na budowie (identyfikacja problemu, ocena sytuacji, wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów),
 5. załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie do siedziby jednostki sprawującej nadzór (w tym konsultacje z Zamawiającym we wszystkich kwestiach związanych z pełnionym nadzorem autorskim),
 6. wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych w zakresie kwestii poruszanej podczas nadzoru na budowie,
 7. dokonanie niezbędnych uzgodnień i konsultacji,
 8. zapewnienie: diet, noclegów, transportu, utrzymania personelu, środków łączności, itp.
 1. pozostałe obowiązki:
 1. wspierać komisję przetargową, w ramach prowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych związanych z Projektem, w udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania w przypadku, gdy dotyczyć one będą zmian/modyfikacji dokumentacji projektowej,
 2. na wezwanie Zamawiającego, pełnić rolę biegłego w prowadzonych przez Zamawiającego postępowaniach przetargowych związanych z Projektem, np. w przypadku przedłożenia do oferty rozwiązań równoważnych.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

 • 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry