Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.227.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.12.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  21.03.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.03.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie „Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” składa się z następujących zadań:

Zadanie pn.: „Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy  w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolski” obejmuje:

 • Wykonanie dwufunkcyjnej przepławki „szczotkowej” na lewym brzegu rzeki.

Przepławka będzie miała konstrukcję żelbetową z zamontowanymi w dnie szczotkami z tworzywa sztucznego, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona będzie materiałem żwirowym. Kształt wlotu do przepławki ma ułatwić wpływanie kajaków do kanału. W dalszej części przepławka ma kształt regularny. Kanał przepławki w świetle będzie miał trapezowy przekrój, o szerokości dna 2,8 m. W dnie przepławki w odległości co 7,9 m od siebie znajdować się będą progi wystające nad dno na wysokości 0,2 m. Odległość ta będzie inna w części wlotowej (8,0 m), spoczynkowej (10,4 m) i wylotowej (6,2 m). Zakres robót obejmuje także zamontowanie 28 grup szczotek.
W przypadku podwyższenia piętrzenia wody na stopniu konieczne będzie zamontowanie 4 dodatkowych szczotek w kanale wlotowym do przepławki. Każda grupa szczotek składać się będzie z 5 elementów. Dla zwiększenia napełnienia w przepławce przy każdym elemencie szczotkowym wykonane będą dwie kryzy żelbetowe o szerokości 0,2 m i długości 0,5 m przy koronie i 0,4 m przy dnie przepławki. Kryzy będą połączone konstrukcyjnie ze ścianami kanału przepławki.

Podstawowe parametry przepławki:

                         - długość przepławki: około 96,5 m,

- odległość pomiędzy elementami szczotkowymi (osiowo): 2,7 m

 • Wykonanie gurtu z głazów kamiennych.

Całkowita długość gurtu mierzona prostopadle do osi rzeki wyniesie około 57 m.
Część gurtu zlokalizowaną w nurcie rzeki należy wykonać z głazów układanych na różnym poziomie w sposób naprzemienny, gdzie różnica wysokości pomiędzy poszczególnymi głazami wyniesie około 0,4 m. Poniżej gurtu należyułożyćgłazy kamienne na długości około 3,0 m. Zakres robót obejmuje również wykonanie koryta kamiennego przy lewym brzegu rzeki . Głazy kamienne należy ułożyćw formie progów ze szczelinami umożliwiającymi przemieszczanie się ryb. Przewidziano wykonanie 6 progów w odległości 4 m od siebie o wysokości spadu 0,15 m. pomiędzy nimi. Ostatni 7 próg jest przedłużeniem gurtu kamiennego. W najszerszej szczelinie każdego progu zamontowane będą elementy szczotkowe. Szczotki przymocowane będą do głazów budujących próg za pomocą kotew. Szczeliny będą również w umocnieniu kamiennym po prawej stronie kanału. Długość kanału mierzona równolegle do osi rzeki wyniesie 38 m, a szerokość w dnie 6,0 m. Dla ułatwienia spływów kajakowych przez kamienne elementy oraz wytworzenie przestrzeni o niewielkiej prędkości wody dla migracji ryb mniejszych, w dwóch szerszych szczelinach (jedna w gurcie kamiennym, druga w bocznej ścianie koryta kamiennego - kanału wejściowego do przepławki) umieszczona będzie żelbetowa płyta drogowa
z zamontowanymi w niej elementami szczotkowymi. Płyta będzie przytwierdzona do głazów tworzących gurt za pomocą kotew. Jako konstrukcyjne elementy należy zastosować głazy o wadze nie mniejszej niż 3 t, dla zabezpieczenia dna koryta użyć głazy o wadze powyżej 1 t i zasypać je rumoszem rzecznym.

 • Przełożenie sieci wodociągowej.

Zakres robót obejmuje likwidację (wyłączenie) istniejącego rurociągu Ø300 stal (WoD300) zlokalizowanego poniżej istniejącego stopnia na rzece Skawie, poprzez odpięciego od sieci i pozostawienie w gruncie do śmierci technicznej. Długość odcinka likwidowanego wodociągu to około 173 m.

 • Budowę wodociągu.

Wobec istniejącej kolizji wodociągu z projektowaną przepławką, należy wykonać  przełożenie istniejącego wodociągu równolegle powyżej stopnia. Przekroczenie rzeki wodociągiem na odcinku Sw2-Sw3  należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. Pozostałe odcinki wodociągu należy wykonać metodą wykopu otwartego. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać w miejscach oznaczonych jako  Sw1 i Sw4 za pomocą złączek kołnierzowych. Połączenie odcinków nowych z istniejącymi należy wykonać w projektowanych, żelbetowych studniach Sw2 i Sw3 o średnicy Ø3000 mm. Połączenie zaprojektowano jako połączenie kołnierzowe.

 • Przebudowę ujęcia drenażowego.

Zakres robót przewiduje przebudowę istniejącego stalowego rurociągu drenarskiego Ø600 poprzez wymianę starego rurociągu stalowego na nowe rurociągi:

- z rury PP sączące i sącząco przepływowe o takiej samej średnicy Ø600 pod korytem rzeki i kanałem przepławki,

- z rur PE, jako rurociąg tłoczny Ø100 wraz z przepompownią na lewym brzegu rzeki (studnia zbiorcza Ø2000).  Wymienione rurociągi drenarskie będą w tej samej lokalizacji. Długość odcinka likwidowanego drenażu pokrywa się z długością nowego odcinka, tj. około 137 m. Przewidziano również wykonanie studni zbiorczej, jako miejsca zamontowania zestawu pompowego w celu tłoczenia ujętych wód rurociągiem tłocznym PE Ø100 mm, do istniejących zespołów studni. Przebudowę ujęcia drenażowego  należy prowadzić metodą wykopu otwartego. Ze względu na kolizję z projektowaną przepławką konieczne jest obniżenie posadowienia rur drenarskich pod korytem rzeki.

Zadanie pn.: „Przebudowa przepławki przy jazie w km 8+975 biegu rzeki Skawy  w miejscowości Grodzisko, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” obejmuje:

 • Przebudowę istniejącej przepławki dla ryb polegającą na:
 1. Likwidacji przepławki w prawym przyczółku jazu, poprzez zaślepienie otworów wlotowych i wylotowych betonem oraz zasypanie koryta przepławki gruntem.
 2. Budowie technicznej przepławki dwuszczelinowej przy jazie.

Zasadniczą konstrukcję przepławki stanowi koryto prostokątne w formie doku żelbetowego. Wewnątrz doku przepławka podzielona zostanie na komory przegrodami. Zabezpieczenie wlotu do przepławki stanowić będzie stalowa ścianka szczelna z grodzic zabijanych na głębokość 3m. W miejscu przecinania się przepławki z korpusem przelewu jazu, wykonane zostanie dodatkowe wcięcie w przelewie w postaci koryta żelbetowego, służącego do przeprowadzenia przepływu nienaruszalnego. Lewa ściana koryta będzie wspólną ścianą z przepławką, prawa umożliwi montaż przepony gumowej.  W celu zabezpieczenia istniejącego przelewu w miejscu przejścia koryta przepławki projektuje się wykonanie konstrukcji żelbetowej zespalającej elementy przelewu na płaszczyźnie poziomej (pod przepławką)
i pionowej (za prawym brzegiem przepławki).

Podstawowe parametry przepławki:

− długość całkowita 136 m

− szerokość komory: 4,0 m

− długość komory: 3,3 m

− ilość komór: 28 szt.

− ilość szczelin: 2 szt.

− szerokość szczeliny: 0,35 m.

Wyposażenie przepławki stanowić będą elementy związane z monitoringiem migracji ryb.

 1. Częściowej rozbiórce przepławki jednoszczelinowej.

Istniejąca przepławka jednoszczelinowa nie spełnia wymagań dla ryb dwuśrodowiskowych. W planowanym przedsięwzięciu przewidziano częściowe rozebranie istniejącej przepławki na całej jej długości i w jej miejscu wykonanie quasi-naturalnego koryta. Rozebrany zostanie prawy mur przepławki oraz ściany przegród. Planowane jest pozostawienie lewego muru i płyty dennej. Długość odcinka rozbieranej przepławki to około 105 m. Na odcinku, gdzie istniejąca przepławka przecina płytę żelbetową wypadu, przewiduje się skucie przepławki w całości. Długość tego odcinka to około 26 m. Sumaryczna długość rozbieranej przepławki wynosi około 131 m.

 1. Budowie przepławki w formie koryta quasi-naturalnego.

Koryto podzielone zostanie na dwa odcinki. Górna część to odcinek przecinający żelbetowe umocnienia poniżej niecki wypadowej. Planuje się wycięcie pasa płyty o szerokości około 7 m, w miejscu którego powstanie żelbetowy dok o przekroju prostokąta o szerokości w dnie równej 6 m. Długość całkowita doku wynosi 36 m. Wewnątrz doku zostanie wykształcone koryto quasi-naturalne.

Dolny odcinek koryta prowadzony będzie równolegle do ubezpieczeń dna w formie narzutu kamiennego. Koryto na całej długości będzie miało przekrój trapezowy
o szerokości w dnie 1 m. Długość całkowita koryta wynosi 105m.

W korycie co 8 m przewidziano wykonanie rygli o konstrukcji drewniano-kamiennej na fundamencie żelbetowym.

Podstawowe parametry koryta (na całej długości):

- długość koryta: 136 m

- szerokość dna: 1,0 m

- ilość przegród: 16 szt.

- odległość między przegrodami: 8,0 m,

- szerokość szczeliny: ~1 m.

 • Budowę nabrzeży wraz z infrastrukturą komunikacyjną usprawniających przeprawę kajakową.W celu umożliwienia spływu kajaków na odcinku od wlotu elektrowni do jej wylotu projektuje się  wykonanie:
 1. nabrzeża górnego w formie stopni, zlokalizowanego pomiędzy wlotem do elektrowni a stopniem;
 2. trasy do przeciągania kajaków obejmującej: ciąg pieszy od nabrzeża górnego do dolnego
  oraz  trasę dla kajaków z elementów ślizgowych równoległej do ciągu pieszego,
 3. nabrzeża dolnego na lewym brzegu przy ścianie przepławki dwuszczelinowej.

Nabrzeża oraz trasa dla przeciągania kajaków będą wykonane w konstrukcji żelbetowej.

Zadanie pn.: „Przebudowa istniejącego stopnia w km 1+260 biegu rzeki Skawy  w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” obejmuje:

 • Przebudowę istniejącego wypadu stopnia betonowego na bystrze z głazów kamiennych o nieregularnych komorach – typu „plaster miodu”.

Bystrze składać się będzie z trzech wydzielonych tras: A, B i C. W osi przepławki zostanie wykonany najniżej położony rząd basenów o różnicy poziomów ok. 30 cm, oznaczony literą „A”. Dla przepływów najniższych i mniejszych ryb zostaną wykonane dodatkowo baseny położone naprzemiennie względem głównego nurtu zapewniając różnicę poziomów ok. 15 cm w ciągu oznaczonym literą „B” i 12 cm w ciągu oznaczonym literą „C”. Długość bystrza wyniesie około 62 m. Element przelewowy bystrza stanowić będzie korpus przelewu istniejącego stopnia betonowego. Przewidziano wykonanie trzech gurtów, budowanych z grodzic GU16N o różnej długości od 3,0 m do 6,0 m w zależności od umiejscowienia gurtu. Z uwagi na powstanie głębokiego wyboju powyżej istniejącego stopnia, projektuje się jego zasypanie materiałem rodzimym pozyskanym z wykopów z utwardzeniem wierzchniej warstwy dużymi głazami kamiennymi o średnicy minimum 60 cm i wadze minimum 1 t. Poniżej gurtu kończącego bystrze przewidziano ułożenie w dnie narzutu kamiennego na odcinku długości około 5,0 m zakończonego gurtem z głazów. Z uwagi na zniszczone umocnienia z płyt betonowych pomiędzy skrzydłami stopnia w projekcie przewidziano skucie płyt.

Na prawym brzegu przestrzeń między skrzydłami wypełniona zostanie narzutem kamiennym. Na lewym brzegu zaprojektowano odtworzenie żelbetowego oczepu na istniejącej stalowej ściance szczelnej. Przestrzeń pomiędzy wypełniona będzie narzutem kamiennym licowanym, a szczeliny wypełnione betonem. Pomiędzy głazami projektuje się wykonanie otworów filtracyjnych. Poniżej stopnia na lewym brzegu zaprojektowano opaskę z narzutu kamiennego na długości około 60 m.

 • Wykonanie kanału/rampy dla spływów kajakowych przy prawym brzegu, równolegle do osi koryta.

Rampa wykonana zostanie w konstrukcji żelbetowej w formie regularnego koryta o szerokości dna 2,0 m. Żelbetowe dno prowadzone ze spadkiem 3,5 % wypełnione będzie materiałem żwirowym z zamontowanymi szczotkami z tworzywa sztucznego. Od bystrza koryto oddzielone będzie betonowym murem opartym na konstrukcji ze stalowej ścianki szczelnej. Równolegle do tego muru zamontowany będzie drewniany odbojnik.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.01.2022 09:07:47
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 04.02.2022 11:21:46
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu
 • 16.02.2022 09:30:59
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany topisu na Platformie zakupowej
 • 25.02.2022 16:04:41
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 11.03.2022 09:14:15
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 11.03.2022 09:15:13
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry