Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.236.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.12.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  27.01.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.01.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Podstawowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno-prawne podstawy działania Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego określają art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) obowiązki ogólne:

 1. reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora, na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
 2. udział w przekazaniu terenu budowy oraz jego zdaniu po zakończeniu robót,
 3. kontrolowanie zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji robót harmonogramem robót,
 4. pełnienie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi;

b) obowiązki w zakresie kontroli jakości w tym m.in. kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) obowiązki w odniesieniu do dokumentacji projektowe, w tym m.in. sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień,

d) obowiązki w zakresie odbioru robót, w tym m.in. sprawdzanie poprawności kalkulacji szczegółowych i kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót w zakresie obmiarów robót oraz cen, przygotowanie obiektu oraz dokumentów do odbioru końcowego, przeprowadzenie odbioru końcowego przy udziale Zamawiającego oraz organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru, listy wad i innych dokumentów związanych z realizacją umowy,

e) obowiązki w zakresie współpracy i kontaktów zewnętrznych, w tym m.in. współpraca z nadzorem autorskim oraz przyrodniczym w okresie realizacji robót oraz utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne oraz doradztwo w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlanych, składanie wyjaśnień i udział w procesie rozwiązywania sporów,

f) pozostałe obowiązki, w tym. m.in. kontrola wykonania robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestnictwo w procesie wyjaśniania przyczyn i okoliczności wypadków,  kontrola zabezpieczenia terenu budowy, przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych, organizacyjnych czy prawnych powstałych w toku wykonywania robót oraz  informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez wykonawcę robót harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów.

Szczegółowy katalog obowiązków Wykonawcy zawiera cz. IV SWZ oraz projekt umowy.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.01.2022 15:06:35
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 27.01.2022 08:48:27
 • Marzena Pomorska

 • Zamaiwjacy wprowadził na Platforme informację na temat kwoty przeznaczonej narealizację zamówienia (kwota brutto)

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry