Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.236.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.12.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  27.01.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.01.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Podstawowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno-prawne podstawy działania Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego określają art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) obowiązki ogólne:

 1. reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora, na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
 2. udział w przekazaniu terenu budowy oraz jego zdaniu po zakończeniu robót,
 3. kontrolowanie zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji robót harmonogramem robót,
 4. pełnienie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi;

b) obowiązki w zakresie kontroli jakości w tym m.in. kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) obowiązki w odniesieniu do dokumentacji projektowe, w tym m.in. sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień,

d) obowiązki w zakresie odbioru robót, w tym m.in. sprawdzanie poprawności kalkulacji szczegółowych i kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót w zakresie obmiarów robót oraz cen, przygotowanie obiektu oraz dokumentów do odbioru końcowego, przeprowadzenie odbioru końcowego przy udziale Zamawiającego oraz organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru, listy wad i innych dokumentów związanych z realizacją umowy,

e) obowiązki w zakresie współpracy i kontaktów zewnętrznych, w tym m.in. współpraca z nadzorem autorskim oraz przyrodniczym w okresie realizacji robót oraz utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne oraz doradztwo w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlanych, składanie wyjaśnień i udział w procesie rozwiązywania sporów,

f) pozostałe obowiązki, w tym. m.in. kontrola wykonania robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestnictwo w procesie wyjaśniania przyczyn i okoliczności wypadków,  kontrola zabezpieczenia terenu budowy, przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych, organizacyjnych czy prawnych powstałych w toku wykonywania robót oraz  informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez wykonawcę robót harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów.

Szczegółowy katalog obowiązków Wykonawcy zawiera cz. IV SWZ oraz projekt umowy.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.01.2022 15:06:35
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 27.01.2022 08:48:27
 • Marzena Pomorska

 • Zamaiwjacy wprowadził na Platforme informację na temat kwoty przeznaczonej narealizację zamówienia (kwota brutto)

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry