Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad zadaniem pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie”.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.234.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.01.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  07.02.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.02.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia  jest pełnienie nadzoru przyrodniczego nad zadaniem pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie”.  Roboty objęte nadzorem przyrodniczym to:

A. Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy wraz z budową sieci wodociągowej oraz przebudową drenażu ujęcia w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolskie:

 • budowę przepławki dwufunkcyjnej „szczotkowej” na lewym brzegu,
 • budowę koryta kamiennego i gurtu kamiennego poniżej umocnień kamiennych wypadu stopnia,
 • przebudowę rurociągu drenarskiego istniejącego ujęcia wody,
 • przebudowę sieci wodociągowej.

B. Przebudowa przepławki przy jazie w km 8+975 biegu rzeki Skawy w miejscowości Grodzisko, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie:

 1. Przebudowa istniejącej przepławki dla ryb polegająca na:
 • likwidacji istniejącej przepławki w prawym przyczółku jazu,
 • budowa technicznej przepławki dwuszczelinowej przy lewym  przyczółku,
 • częściowej rozbiórce przepławki jednoszczelinowej,
 • budowie przepławki w formie koryta quasi-naturalnego,
 1. Budowa nabrzeży wraz z infrastrukturą komunikacyjną usprawniających przeprawę kajakową.

C. Przebudowa istniejącego stopnia w km 1+260 biegu rzeki Skawy w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie:

 • przebudowę istniejącego wypadu stopnia betonowego na bystrze z głazów kamiennych o nieregularnych komorach – typu „plaster miodu”,
 • budowa opaski brzegowej z narzutu kamiennego,
 • budowa kanału żelbetowego z zamontowanymi elementami szczotkowymi w dnie,
 • zabudowę narzutem kamiennym wyrwy dennej powyżej korpusu stopnia.

Dokumentacja techniczna robót objętych nadzorem stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zakres nadzoru przyrodniczego obejmuje w szczególności:

  1. określenie stanu środowiska przyrodniczego (inwentaryzacja wstępna), tj. potwierdzenie występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i cennych ekosystemów rozpoznanych na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, stwierdzenie nowych, nieobserwowanych wcześniej elementów przyrodniczych wymagających ochrony, bądź szczególnych działań minimalizujących, a także zweryfikowanie/dokonanie waloryzacji przyrodniczej ww. przedsięwzięć wraz ze sporządzeniem raportu z inwentaryzacji (z dokumentacją fotograficzną, mapami GIS); prace inwentaryzacyjne należy wykonać do 14 dni od podpisania umowy;
  2. nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich zgodności z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich;
  3. nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody;
  4. sprawdzanie i ocena lokalizacji zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego pracowników wykonawcy robót budowlanych, miejsc gromadzenia materiałów budowlanych, postoju maszyn budowlanych magazynowania w zakresie wymagań decyzji środowiskowych względem biotycznych elementów środowiska przyrodniczego;
  5. nadzór nad wycinką drzew i krzewów oraz usuwaniem humusu i ściółki, jak również tymczasowym składowaniem wyciętych drzew i krzewów, jeżeli zajdzie taka konieczność;
  6. nadzór nad zabezpieczeniem drzew przez Wykonawcę robót budowlanych;
  7. w przypadku wystąpienia zagrożenia szkodą lub wystąpienia szkody w środowisku – oszacowanie rodzaju i rozmiarów szkody, wskazywanie i udział w podejmowaniu niezbędnych działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków środowiskowych szkody, a także bezzwłoczne jej zgłoszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz poinformowanie go o podjętych działaniach;
  8. zgłaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkich zdarzeń i okoliczności mających lub mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne w zakresie realizowanego przedsięwzięcia;
  9. udział w radach budowy oraz – na wyraźne polecenie Zamawiającego – w postępowaniach administracyjnych i kontaktach roboczych z organami ochrony środowiska, organizacjami ekologicznymi i społeczeństwem w sprawach związanych z ochroną środowiska przyrodniczego w związku z przedsięwzięciem, oraz opracowywanie materiałów, ekspertyz i stanowisk na potrzeby ww. postępowań i kontaktów;
  10. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich kwestii, które winny być przedmiotem rozstrzygnięć ochrony środowiska oraz informowanie Zamawiającego o konieczności uzyskania odstępstw od zakazów, zgód, pozwoleń czy dokonywania zgłoszeń lub innych dokumentów, będących przedmiotem rozstrzygnięć właściwych organów;
  11. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw przed organami ochrony środowiska;
  12. reprezentowanie Zamawiającego przed organami ochrony środowiska (jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego i w granicach przekazanego upoważnienia);
  13. oznakowanie i zabezpieczenie zidentyfikowanych cennych siedlisk i stanowisk gatunków chronionych znajdujących się na terenie przedsięwzięcia;
  14. przenoszenie siedlisk i okazów roślin chronionych oraz stanowisk zwierząt chronionych znajdujących się na terenie przedsięwzięcia, na wyznaczone wcześniej miejsce -  jeśli okaże się to niezbędne;
  15. ocena wpływu robót na chronione gatunki roślin  i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze;
  16. egzekwowanie zakazów prowadzenia robót w czasie określonym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub okresach ochronnych;
  17. bieżący monitoring oddziaływania wykonanych prac budowlanych na zlokalizowane w pobliżu realizacji inwestycji obszary Natura 2000 lub inne obszary chronione;
  18. sporządzenie porealizacyjnej inwentaryzacji przyrodniczej.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71313450-4 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.02.2022 09:20:00
 • Marzena Pomorska

 • Zamaiwjacy wprowadził na Platformę informację na temat kwoty przeznaczonej narealizację zamówienia (kwota brutto)

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry