Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad zadaniem pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie”.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.234.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.01.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  07.02.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.02.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia  jest pełnienie nadzoru przyrodniczego nad zadaniem pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie”.  Roboty objęte nadzorem przyrodniczym to:

A. Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy wraz z budową sieci wodociągowej oraz przebudową drenażu ujęcia w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolskie:

 • budowę przepławki dwufunkcyjnej „szczotkowej” na lewym brzegu,
 • budowę koryta kamiennego i gurtu kamiennego poniżej umocnień kamiennych wypadu stopnia,
 • przebudowę rurociągu drenarskiego istniejącego ujęcia wody,
 • przebudowę sieci wodociągowej.

B. Przebudowa przepławki przy jazie w km 8+975 biegu rzeki Skawy w miejscowości Grodzisko, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie:

 1. Przebudowa istniejącej przepławki dla ryb polegająca na:
 • likwidacji istniejącej przepławki w prawym przyczółku jazu,
 • budowa technicznej przepławki dwuszczelinowej przy lewym  przyczółku,
 • częściowej rozbiórce przepławki jednoszczelinowej,
 • budowie przepławki w formie koryta quasi-naturalnego,
 1. Budowa nabrzeży wraz z infrastrukturą komunikacyjną usprawniających przeprawę kajakową.

C. Przebudowa istniejącego stopnia w km 1+260 biegu rzeki Skawy w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie:

 • przebudowę istniejącego wypadu stopnia betonowego na bystrze z głazów kamiennych o nieregularnych komorach – typu „plaster miodu”,
 • budowa opaski brzegowej z narzutu kamiennego,
 • budowa kanału żelbetowego z zamontowanymi elementami szczotkowymi w dnie,
 • zabudowę narzutem kamiennym wyrwy dennej powyżej korpusu stopnia.

Dokumentacja techniczna robót objętych nadzorem stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zakres nadzoru przyrodniczego obejmuje w szczególności:

  1. określenie stanu środowiska przyrodniczego (inwentaryzacja wstępna), tj. potwierdzenie występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i cennych ekosystemów rozpoznanych na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, stwierdzenie nowych, nieobserwowanych wcześniej elementów przyrodniczych wymagających ochrony, bądź szczególnych działań minimalizujących, a także zweryfikowanie/dokonanie waloryzacji przyrodniczej ww. przedsięwzięć wraz ze sporządzeniem raportu z inwentaryzacji (z dokumentacją fotograficzną, mapami GIS); prace inwentaryzacyjne należy wykonać do 14 dni od podpisania umowy;
  2. nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich zgodności z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich;
  3. nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody;
  4. sprawdzanie i ocena lokalizacji zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego pracowników wykonawcy robót budowlanych, miejsc gromadzenia materiałów budowlanych, postoju maszyn budowlanych magazynowania w zakresie wymagań decyzji środowiskowych względem biotycznych elementów środowiska przyrodniczego;
  5. nadzór nad wycinką drzew i krzewów oraz usuwaniem humusu i ściółki, jak również tymczasowym składowaniem wyciętych drzew i krzewów, jeżeli zajdzie taka konieczność;
  6. nadzór nad zabezpieczeniem drzew przez Wykonawcę robót budowlanych;
  7. w przypadku wystąpienia zagrożenia szkodą lub wystąpienia szkody w środowisku – oszacowanie rodzaju i rozmiarów szkody, wskazywanie i udział w podejmowaniu niezbędnych działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków środowiskowych szkody, a także bezzwłoczne jej zgłoszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz poinformowanie go o podjętych działaniach;
  8. zgłaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkich zdarzeń i okoliczności mających lub mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne w zakresie realizowanego przedsięwzięcia;
  9. udział w radach budowy oraz – na wyraźne polecenie Zamawiającego – w postępowaniach administracyjnych i kontaktach roboczych z organami ochrony środowiska, organizacjami ekologicznymi i społeczeństwem w sprawach związanych z ochroną środowiska przyrodniczego w związku z przedsięwzięciem, oraz opracowywanie materiałów, ekspertyz i stanowisk na potrzeby ww. postępowań i kontaktów;
  10. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich kwestii, które winny być przedmiotem rozstrzygnięć ochrony środowiska oraz informowanie Zamawiającego o konieczności uzyskania odstępstw od zakazów, zgód, pozwoleń czy dokonywania zgłoszeń lub innych dokumentów, będących przedmiotem rozstrzygnięć właściwych organów;
  11. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw przed organami ochrony środowiska;
  12. reprezentowanie Zamawiającego przed organami ochrony środowiska (jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego i w granicach przekazanego upoważnienia);
  13. oznakowanie i zabezpieczenie zidentyfikowanych cennych siedlisk i stanowisk gatunków chronionych znajdujących się na terenie przedsięwzięcia;
  14. przenoszenie siedlisk i okazów roślin chronionych oraz stanowisk zwierząt chronionych znajdujących się na terenie przedsięwzięcia, na wyznaczone wcześniej miejsce -  jeśli okaże się to niezbędne;
  15. ocena wpływu robót na chronione gatunki roślin  i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze;
  16. egzekwowanie zakazów prowadzenia robót w czasie określonym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub okresach ochronnych;
  17. bieżący monitoring oddziaływania wykonanych prac budowlanych na zlokalizowane w pobliżu realizacji inwestycji obszary Natura 2000 lub inne obszary chronione;
  18. sporządzenie porealizacyjnej inwentaryzacji przyrodniczej.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71313450-4 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.02.2022 09:20:00
 • Marzena Pomorska

 • Zamaiwjacy wprowadził na Platformę informację na temat kwoty przeznaczonej narealizację zamówienia (kwota brutto)

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry