Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego prawostronnej opaski brzegowej rzeki Serafa od km 4+755 do km 4+245, wykonanie, podwyższenia prawostronnej opaski murem z grodzic winylowych

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.20.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.03.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  07.04.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.04.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: „Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego prawostronnej opaski brzegowej rzeki Serafa od km 4+755 do km 4+245, wykonanie, podwyższenia prawostronnej opaski murem z grodzic winylowych”.

Na zakres prac składają się m.in.:

 1. Badania gruntu (odwierty, sondowanie), min w 5 miejscach na głębokość 3-4 m
 2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Prace geodezyjne.
 3. Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu.
 4. Wycinka drzew po szczegółowej inwentaryzacji wraz z karczowaniem.
 5. Wykonanie drenażu, w tym wykopy wykonywane koparką mechaniczną na odkład w gruncie kat. III, Układanie rury drenarskiej (100 mm) w otulinie z geowłókniny z obsypką żwirową,  studnie drenarskie (10 szt.), odprowadzenie wody z drenażu wraz z klapami oraz wykonanie zasypki
 6. Zakup, dostawę  i pogrążanie ścianek PCV GW610/9 z uszczelką wraz z dostawą (2m, 2,5m, 3m)
 7. Zakup i montaż oczepu systemowego zwieńczającego ściankę 
 8. Rozbiórka istniejących ogrodzeń
 9. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego
 10. Odbudowa ogrodzeń i budynku gospodarczego
 11. Odbudowa skarpy po karczowaniu drzew
 12. Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu min 10 cm wraz z uporządkowaniem terenu
 13. Naprawa umocnień koryta rzeki wraz z uporządkowaniem

 Szczegółowy zakres i opis robót oraz opis obowiązków Wykonawcy zawiera opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, projekt umowy, przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Informacje dodatkowe

 Wizja lokalna

 1. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
 2. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony  protokół, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
 3. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp.  
 4. Znamawiający ustanawia dwa terminy, w których Wykonawca może wziąć udział w wizji lokalnej:
 • w dniu 01.04.2022 r. o  godz. 9:00

lub

 • w dniu 04.04.2022 r. godz. 14:00
 1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić udział swojego przedstawiciela w wizji lokalnej najpóźniej na 24 godz.  przed  terminem wskazanym w lit. d), w którym Wykonawca chce wziąć udział w wizji. 
 2. przedstawiciele Wykonawców zobowiązani są stawić się w wyznaczonym  w lit. d) terminie  w miejscu:  brzeg rzeki Serafy w pobliżu budynku przy ul. Złocieniowej 34E w Krakowie
 3. Zamawiający nie zawraca kosztów udziału w   wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce realizacji planowanych robót.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry