Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont statku Krakus

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.15.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.04.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  06.05.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.05.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu statku Krakus. Łódź motorowa Krakus jest łodzią inspekcyjno-roboczą i cumuje na górnym stanowisku stopnia wodnego Dąbie zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Ofiar Dąbia.
  2. Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia stanowi:
   - Załącznik nr 2 do SWZ – wzór kosztorysu ofertowego,
   - Załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej  
500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu remontu jednostki pływającej (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy usługa ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona)
na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w zakresie remontów jednostek pływających, która będzie pełnić funkcję kierownika wykonywanych usług.

Warunki realizacji umowy

​​​​​​Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wizja lokalna:

1. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.

a) Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 Pzp.

b) Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.  

c)  Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce spotkania.

d) Zamawiający wyznacza dwa terminy w których odbędzie się wizja lokalna:

-  dnia 11.04.2022r. o godz. 12:00 na terenie Stopnia Wodnego Dąbie ul. Ofiar Dąbia;

- dnia 25.04.2022r. o godz. 12:00 na terenie Stopnia Wodnego Dąbie ul. Ofiar Dąbia.

Branże CPV

 • 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
 • 50245000-4 - Usługi w zakresie modernizacji statków

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.06.2022 12:43:22
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

MARINEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Żelazna 67 /13
00-871 Warszawa

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry