Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11903,Remont-sluzy-i-jazu-w-Karwiku-roboty-budowlane.html
21.07.2024, 13:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont śluzy i jazu w Karwiku – roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2812.1.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  08.04.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  31.05.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.05.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  Remont śluzy i jazu w Karwiku – roboty budowlane. Zamówienie obejmuje:

 1. roboty przygotowawcze, które obejmują m.in.: organizację placu budowy, roboty pomiarowe, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku żeglownego na czas prowadzenia robót po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku, zabezpieczenie drzew znajdujących się w obrębie prac, wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, oczyszczenie całego terenu robót z namułów;
 2. wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej granitowej wraz z montażem,
  w miejscach i sposobie montażu uzgodnionych z Zamawiającym oraz demontaż tablicy informacyjnej;
 3. wykonanie gródz budowlanych (ziemnych) umożliwiających przeprowadzenie zasadniczych robót remontowych „na sucho” po odwodnieniu obszaru chronionego grodzami (przewiduje się odwodnienie powierzchniowe oraz wykonanie rząpi i umieszczenie tam pomp zatapialnych) oraz rozbiórka tych gródz; układanie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placu z płyt żelbetowych;
 4. roboty remontowe jazu
 • wykonanie kładki komunikacyjnej umożliwiającej przejście na oba brzegi śluzy w czasie zrzutu wód przez komorę śluzy przy otwartych wrotach
 • ściany przyczółków i filara, próg, korona - polegające na skuciu nierówności betonu wraz z wywiezieniem gruzu z rozbieranych konstrukcji; wykonaniu iniekcji uszczelniającej i wzmacniającej w miejscach występowania zarysowań i widocznych przecieków wody w postaci żywic; czyszczeniu powierzchni betonowych jazu wysokociśnieniowym strumieniem wodnym; zabezpieczeniu odsłoniętych fragmentów zbrojenia preparatem pasywującym i ułożeniu zbrojenia w postaci siatki mocowanej do istniejącej konstrukcji przy pomocy kotew; wykonaniu nowej okładziny poprzez terkretowanie (ściany przyczółków i filara jazu) oraz z betonu hydrotechnicznego (próg i korona jazu);
 • zabezpieczenie antykorozyjne zamknięć wraz z wymianą uszczelnień gumowych
  i remontem prowadnic zamknięć remontowych oraz wykonanie nowych barier stalowych ze stali nierdzewnej;
 • remont przepławki – roboty betonowe polegające na wykonaniu nowych przegród
  z betonu hydrotechnicznego ze zbrojeniem w postaci siatki stalowej mocowanej
  do istniejącej konstrukcji przy pomocy kotew; umieszczeniu w dnie przepławki substratu kamiennego, po uprzednim skuciu betonów dna przepławki z wycięciem zbrojenia
  i wykonaniu dna z betonu hydrotechnicznego zbrojonego siatką stalową; wykonaniu remontu ścian bocznych w sposób identyczny jak przy remoncie ścian jazu;  wymiana krat pomostowych systemowych zabezpieczających przepławkę wraz z okuciami stalowymi umieszczonymi w betonach; wymiana przykryć kanałów kablowych wraz z okuciami;
 • modernizacja oświetlenia, wymiana ogrodzenia wokół jazu;
 1. ubezpieczenie skarp stanowiska dolnego jazu polegające na rozbiórce istniejących ubezpieczeń betonowych skarp wraz ze schodami skarpowymi z wywiezieniem gruzu, uzupełnieniu zapadlisk pod ubezpieczeniami, wykonaniu warstwy drenażowej, wykonaniu nowych żelbetowych ubezpieczeń skarp wraz ze schodami skarpowymi;
 2. wymiana aparatury kontrolno – pomiarowej jazu (demontaż i montaż reperów stalowych), znaków żeglugowych (tymczasowych i stałych);
 3. roboty remontowe budynku magazynowego, polegające na remoncie pokrycia dachu wraz z wykonaniem odwodnienia i wymianą odeskowania oraz wykonaniu nowej instalacji oświetlenia, gniazd i odgromowej;
 4. roboty wykończeniowe, polegające na doprowadzeniu terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót lub lepszego, w tym m.in.: obsiew terenu mieszanką traw, posadzenie krzewów ozdobnych, ustawienie oznakowania nawigacyjnego, montaż nowego ogrodzenia całej posesji stopnia wraz z bramami wjazdowymi i stosownym oznakowaniem, wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy jazem i śluzą, ustawienie dwóch kompletnych stanowisk ratowniczych, geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót.
 5. roboty remontowe śluzy
 • głowy górnej śluzy (ściany, dno, korona, kanały obiegowe) polegające na skuciu nierówności betonów z wywiezieniem gruzu na odkład; wykonaniu iniekcji uszczelniającej i wzmacniającej muru ceglanego pod okładziną żelbetową ścian i dna za pomocą żywic; oczyszczeniu powierzchni betonowych wysokociśnieniowym strumieniem wodnym; zabezpieczeniu odsłoniętych fragmentów zbrojenia z ewentualnym montażem siatki stalowej do istniejącej konstrukcji; odtworzeniu nowej okładziny poprzez torkretowanie (ściany głowy śluzy) oraz betonowanie betonem hydrotychnicznym (dno, korona głowy, kanały obiegowe); demontażu i ponownym układaniu bloków granitowych na koronie głowy; wykonaniu kanałów na przewody hydrauliczne agregatów do siłowników; wykonaniu przepustów do urządzeń pomiarowych śluzy; odtworzenie istniejących łat pomiarowych; ułożeniu posadzki antypoślizgowej na koronie głowy; zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów stalowych; odtworzeniu schodów przy lewej stronie głowy górnej śluzy;
 • głowy dolnej śluzy -  zakres i sposób wykonania tak jak przy remoncie głowy górnej śluzy;
 • komory śluzy (skarpy, dna) polegające na: rozebraniu istniejącego ubezpieczenia kamiennego skarp, likwidacji zapadliska, wykonaniu zasypki drenażowej, wykonaniu nowych schodów żelbetowych z poręczami ochronnymi łańcuchowymi; skuciu nierówności żelbetowych oczepów ścianki szczelnej znajdującej się u podstawy skarpy i ich odtworzeniu; uzupełnieniu ubytków dna komory i jego wyrównaniu, wymianie obarierowania śluzy;
 • wymiana wrót śluzy, wymiana urządzeń napędowych, demontaż bramy łukowej istniejącej sieci elektrycznej, budowa kanalizacji kablowej z zamontowaniem systemowych studzienek kablowych; wymiana sygnalizatorów wraz z montażem świetlnych tablic informacyjnych,
 • wykonanie aparatury kontrolno – pomiarowej śluzy (demontaż i montaż łat wodowskazowych i reperów stalowych), znaków żeglugowych (tymczasowych i stałych);
 • utwardzenie terenu wokół śluzy brukiem kamiennym; malowanie dalb stalowych; odmulenie dna awanportów w celu uzyskania wymaganych głębokości; zabezpieczenie antykorozyjne drabinek, pachołków etc.
 1. roboty remontowe sterówki śluzy polegające na modernizacji zasilania i sterowania śluzy, wymianie okien i drzwi, ociepleniu budynku wraz z remontem pokrycia dachowego, usunięciu pęknięć ścian budynku, wymianie całej instalacji elektrycznej (w tym odgromowej i uziemień), wykonaniu ogrzewania budynku;
 2. pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 9.1.4 specyfikacji warunków zamówienia

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł.)

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.04.2022 10:50:07
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający w dniu 26.04.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w następstwie pytań nr 3 i 4 wniesionych do postępowania oraz w związku z wejściem w życie nowych podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania określonych w ROZPORZĄDZENIU RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 • 26.04.2022 10:52:19
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.05.2022 r.
 • 11.05.2022 18:30:21
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający w dniu 11.05.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
 • 11.05.2022 18:31:57
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.05.2022 r.
 • 20.05.2022 18:57:08
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający w dniu 20.05.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
 • 20.05.2022 18:57:57
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.05.2022 r.
 • 31.05.2022 11:03:58
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
 • 31.05.2022 14:26:08
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 18.07.2022 16:56:07
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający w dniu 18.07.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 28.09.2022 09:11:29
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:30
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:30
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:31
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:31
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:32
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:32
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:33
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:33
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:34
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:34
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:35
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:35
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:36
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:11:36
 • Zamówienia Białystok

 • 11015113,03
 • 28.09.2022 09:16:35
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 28.09.2022 09:16:35
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 28.09.2022 09:16:36
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 28.09.2022 09:16:36
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 28.09.2022 09:16:37
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 28.09.2022 09:16:37
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 28.09.2022 09:16:38
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 28.09.2022 09:16:38
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 28.09.2022 09:17:20
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

PALMOWA 22A
15-795 BIAŁYSTOK

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.