Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej na obiekcie Kanał Augustowski

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.04.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  29.04.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.04.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych i koniecznych zgód, decyzji i uzgodnień, w tym decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dla Śluzy Przewięź, Śluzy Kudrynki, Jazu Gorczyca, Jazu Sosnowo i Jazu Spichlerzysko.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.1 do SWZ w zakresie Części 1 zamówienia, Załącznik nr 3.2 do SWZ w zakresie Części 2 zamówienia, Załącznik nr 3.3 do SWZ w zakresie Części 3 zamówienia, Załącznik nr 3.4 do SWZ w zakresie Części 4 zamówienia, Załącznik nr 3.5 do SWZ w zakresie Części 5 zamówienia.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej hydrotechnicznej na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.Warunek dotyczy wszystkich Części zamówienia.
   Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
  2. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował:
   - minimum jedną osobą pełniącą funkcję projektanta, posiadającą od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń.
   Projektant musi wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu minimum jednej dokumentacji projektowej hydrotechnicznej na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
   Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowych należy rozumieć jako pełnienie funkcji projektanta lub projektanta sprawdzającego, którego podpis widnieje na dokumentacji  odebranej przez zleceniodawcę.
   Warunek dotyczy wszystkich Części zamówienia.
   UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.04.2022 11:15:59
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 08.06.2022 15:03:38
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 08.06.2022 15:05:07
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 08.06.2022 15:10:27
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 08.06.2022 15:12:25
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 08.06.2022 15:13:40
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • Dokumentacja techniczna na remont Śluzy Przewięź

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • „Dokumentacja techniczna na remont Śluzy Kudrynki”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • „Dokumentacja techniczna na remont Jazu Gorczyca”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • „Dokumentacja techniczna na remont Jazu Sosnowo”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.36.2022.EP
 • „Dokumentacja techniczna na remont Jazu Spichlerzysko”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry