Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi na obiekcie hydrotechnicznym ZW Świnna Poręba (6 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 6284304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.27.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.04.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  25.04.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.04.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi na obiekcie hydrotechnicznym ZW Świnna Poręba.
Zadanie zostało podzielone na 6 części.
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1a-1f - osobno dla każdej części zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

amawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył:

Dla części 1 - co najmniej 1 usługę polegającę na wykonaniu serwisu lub naprawy czyszczarek krat prowadzone na pompowniach (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty, o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł każda).

Dla części 2 - co najmniej 1 usługę polegającę na wykonaniu opracowania hydrologicznego lub hydrogeologicznego w zakresie pomiaru zwierciadła wód podziemnych lub/i monitoringu hydrologicznego (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty, o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł każda).

Dla części 3 - co najmniej 1 serwis lub naprawę w zakresie serwisów lub napraw systemów alarmowych (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty, o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł każda).

Dla części 4 - co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu serwisu lub naprawy w zakresie hydrauliki siłowej (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty, o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł każda).

Dla części 5 -  co najmniej jeden serwis lub naprawę w zakresie systemów  CCTV lub/i przegląd  szaf  automatyki lub/i przegląd urządzeń  AKPiA lub/i weryfikacja  analogowych  i  cyfrowych torów  sygnałowych i przegląd systemów SSWiN (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty, o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł każda).

Dla części 6 - co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu opracowania hydrologicznego lub hydrogeologicznego w zakresie pomiaru zwierciadła wód podziemnych lub/i monitoringu hydrologicznego (potwierdzone dowodami określającymi, czy powyższe zlecenia zostały wykonane w sposób należyty, o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł każda).

 

 1. Dla części 1, części 3, części 4 i części 5 dysponuje:

- co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1 kV E (Eksploatacja) w zakresie: sieci, urządzenia
i instalacje do 1kV, zespoły prądotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1 kV D (Dozór) w zakresie: sieci, urządzenia i instalacje do 1kV, zespoły prądotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.

Uwaga: Wykonawca musi dysponować minimum 3 osobami, nawet w sytuacji, gdy którakolwiek z przedstawionych przez niego osób posiada świadectwa kwalifikacyjne zarówno na stanowisku eksploatacji jak i dozoru.

Dla części 2 i części 6 dysponuje:

- co najmniej 2 osobami będącymi autorami opracowań hydrologicznych lub hydrogeologicznych w zakresie pomiaru zwierciadła wód podziemnych lub/i monitoringu hydrologicznego  potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.

Branże CPV

 • 35121700-5 - Systemy alarmowe
 • 42995000-7 - Różne maszyny czyszczące
 • 43328100-9 - Urządzenia hydrauliczne
 • 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
 • 71353100-8 - Usługi badania hydrograficznego

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry