Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Soły poprzez przebudowę oraz budowę przepławek w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w miejscowości Bielany, gm. Kęty, powiat oświęcimski", w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.33.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.05.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  20.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie „Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Soły poprzez przebudowę oraz budowę przepławek w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w miejscowości Bielany, gm. Kęty, powiat oświęcimski", w ramach projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” składa się z następujących zadań:

 1. Zadanie pn. „Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy jazie w km 0+750 biegu Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” obejmuje:
 • Przebudowę istniejącej przepławki dla ryb na nową przepławkę jednoszczelinową z wykorzystaniem elementów starej przepławki zlokalizowanej przy jazie i stopniu w km 0+750 biegu rzeki Soły w obrębie miejscowości Broszkowice.

W związku z przebudową istniejącej przepławki przewidziano wykorzystanie głównych elementów konstrukcyjnych istniejącej przepławki (mury boczne i dno). Wlot do przepławki będzie zlokalizowany na prawym brzegu rzeki Soły, ok. 50 m powyżej ujęcia, a wylot około 10 m poniżej dolnego progu.

Istniejące przegrody są przeznaczone do rozbiórki, w ich miejsce zostaną wykonane nowe w rozstawie i parametrach umożliwiających migrację ryb łososiowatych. Mury boczne i dno przepławki pozostaną w niezmienionym kształcie. Nowe dno będzie wyprofilowane pomiędzy przegrodami tak, aby różnica poziomów pomiędzy nimi wynosiła 10 cm. Na pozostałych odcinkach przepławki dno będzie w poziomie. Poziom nowoprojektowanego dna osiągnięty zostanie poprzez wyłożenie materiałem żwirowym o zróżnicowanej frakcji. Przepławka zostanie zabezpieczona od góry prefabrykatami żelbetowymi.

Parametry przepławki:

 • szerokość przepławki „netto” -  2,0 m,
 • długość komory „netto” -  3,4 m,
 • ilość szczelin -  1 szt.,
 • szerokość szczeliny -  0,35 m,
 • napełnienie w szczelinie - 1,0 m,
 • spad pomiędzy komorami - 0,10 m,
 • ilość komór - 19 szt.,
 • długość przepławki - 166 m.

 

Nowe przegrody będą wykonane w rozstawie 3,6 m osiowo w ilości 20 sztuk. Grubość ścian będzie wynosić 20 cm, a wysokość 1,7 m. Ściany przegród będą posadowione bezpośrednio na istniejącym dnie przepławki, bądź na żelbetowej stopie w postaci prostopadłościanu o wymiarach w rzucie 105 x 200 cm. Wysokość stopy będzie zmienne. Przegrody będą umieszczone w dolnym odcinku przepławki na długości około 76 m. Przestrzeń pomiędzy przegrodami zostanie wypełniona żwirem.

Na wylocie przepławki, na pierwszej przegrodzie zaprojektowano montaż 2 krat, blokujących możliwość wejścia do przepławki osób postronnych. Wymiary jednej kraty 209,7 x 625 cm. Kraty wykonane będą z ceowników stalowych C80 oraz płaskowników 45 x 10 mm. Kraty umieszczone będą w istniejących prowadnicach z ceowników, natomiast oparcie będzie stanowił ceownik C160 długości 215 cm osadzony w projektowanej przegrodzie. Poniżej pierwszej przegrody przewidziano montaż w ścianach przepławki prowadnic (słup końcowy E50H typ 1) w wykutej wnęce wypełnionej zaprawą. W prowadnicach będzie możliwy montaż zamknięcia remontowego z profili aluminiowych.

Górny odcinek przepławki o długości ok. 90 m stanowić będzie kanał wlotowy Na odcinku tym będą zlokalizowane elementy stanowiska monitoringu ryb, prowadnice z żelbetową podstawą dla zamknięcia remontowego oraz wypełnienie dna żwirem. W przyczółku wlotowym przewidziano montaż zamknięcia remontowego o takiej samej konstrukcji jak przy wylocie. Podstawę będzie stanowić żelbetowa stopa.

Do osłony wlotu do przepławki zaprojektowano zabicie stalowej ścianki szczelnej o długości 13,6 m, zaraz powyżej wlotu. Przewidziano zastosowanie grodzic o długości 9,0 m (na długości 4,40 m), 7,5 m (na długości 3,60 m) i 6,0 m (na długości 5,60 m). Wlot zostanie zabezpieczony dodatkowo umocnieniem z narzutu kamiennego z głazów o wielkości 60-80 cm. W lewej ścianie przepławki w komorze nr 12, po nieczynnej odnodze przepławki należy zamurować, a przestrzeń za murem zasypać gruntem.

 • Monitoring.

Stanowisko do monitoringu zostanie zlokalizowane w centralnej części przepławki. Element ten będzie się składał z ramy umożliwiającej zamontowanie skanera, krat służących do naprowadzania ryb do wnętrza skanera oraz mechanizmu wyciągowego.

Rama do montażu skanera – będzie się składać z 4 ceowników C80 długości 262 cm, 2 kątowników 45x45x5 mm o długości 262 cm, połączonych  na trzech poziomach płaskownikami 45,5 mm długości 169,5 cm i 52 cm. Rama będzie zabetonowana w żelbetowej stopie.

Kraty zabezpieczające – system krat będzie kierował ryby do wpłynięcia do światła skanera. Będą one zamontowane na wlocie i wylocie nad skanerem. Każda z krat będzie się składać z 2 elementów: kraty dolnej i kraty górnej.

Skrzydło bramowe okratowane - po bokach skanera będą się znajdować skrzydła bramowe okratowane. Skrzydła kraty będą przymocowane do ścian przepławki na zawiasach (w czasie braku monitoringu możliwe będzie wyjęcie skanera, założenie kraty i przymocowanie do ściany).

Mechanizm wyciągowy - będzie służył do zakładania skanera. Przewidziano montaż dźwigu-żurawia (mechanizm wyciągowy) na ścianach przepławki.

 • Pomosty dla kajaków

Do przeprowadzenia przepraw kajakowych, na lewym brzegu zaprojektowano montaż belek drewnianych powyżej i poniżej istniejącego jazu, po zakończeniu betonowych ubezpieczeń. Belki będą przykręcone w rozstawie co 35 cm do istniejącego betonowego umocnienia skarpy brzegowej za pomocą stalowych kotew.

 • Zasilanie i sterowanie

Wykonanie i montaż elementów niezbędnych do zasilania i sterowania w związku z monitoringiem w przepławce wraz z przeprowadzeniem rozruchu systemu.

 

 1. Zadanie pn. „Budowa przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” obejmuje:

 

 • Budowę przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę przepławki ryglowej w formie koryta obiegowego przy bystrzu w km 16+200 biegu rzeki Soły,
 • przebudowę opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutu kamiennego,
 • rozbudowę bystrza narzutem kamiennym,
 • budowę poprzeczki z koszy siatkowo-kamiennych.

Przepławka przewidziana do wykonania będzie w formie przepławki ryglowej quasi-naturalnej z głazów kamiennych. Wlot do przepławki będzie zlokalizowany w korycie Młynówki ok. 60 m poniżej rozdziału wody. Wylot z przepławki będzie się znajdować poniżej istniejącego bystrza kamiennego. W odniesieniu do osi koryta rzeki Soły, wlot do przepławki będzie w km 16+178, a wylot w km 16+068.

Koryto przepławki będzie miało przekrój trapezowy, o szerokości w dnie 2,0 m i nachyleniu skarp 1:1,5. Obie skarpy zostaną umocnione narzutem kamiennym klinowanym przesypanym rumowiskiem. Korona koryta przepławki na brzegu lewym i prawym zabezpieczona będzie głazami kamiennymi o wadze minimalnej 2 tony, układanymi na 15 cm wyściółce faszynowej. W dnie pozostanie naturalny rumosz. Długość przepławki będzie wynosić 120 m. Odległość między pierwszym i ostatnim ryglem wyniesie 112 m.

Ruch wody będzie spowalniany przez rygle o konstrukcji kamienno-drewnianej w ilości 17 sztuk umiejscowionych w korycie przepławki co 7,0 m. Drewniany ruszt rygla tworzyć będą bale drewniane o średnicy ok. 30 cm i długości 5,0 i 2,5 m, układane równolegle i prostopadle do osi koryta. Bale zostaną zastabilizowane palami drewnianymi, wbijanymi w podłoże. W przestrzeniach pomiędzy balami zostaną ułożone głazy kamienne o wadze około 1 - 2 tony, które utworzą rygiel. Powyżej każdego rygla w dnie zostaną zabite dodatkowe dwa pale drewniane, które będą wystawać około 1,0 m ponad dno. Pale te zostaną zwieńczone nakładką w jaskrawym kolorze, co będzie widoczne w momencie przykrycia ich przez wodę. Zastosowanie palików ma na celu wskazanie kanału dla bezpiecznego spływu kajakami. Szczeliny pomiędzy głazami w ryglu będą miał zróżnicowaną szerokość, a przestrzeń pomiędzy palami wyniesie około 1 m.

Głębokość przepławki będzie wynosić ok. 2,5 m.

Parametry przepławki:

 • długość przepławki -  120 m,
 • odległość między pierwszym i ostatnim ryglem - 112 m,
 • szerokość dna  - 2,0 m,
 • nachylenie skarp - 1 : 1,5
 • ilość rygli - 17 szt.,
 • odległość między ryglami - 7,0 m.
 • Umocnienia techniczne brzegów

Roboty wymagają rozebrania istniejących opasek z koszy siatkowo-kamiennych i narzutu kamiennego. Następnie nastąpi odtworzenie tych umocnień.

Opaska wzdłuż lewego brzegu będzie takiej samej konstrukcji jak istniejąca. Koronę opaski będą budować kosze siatkowo-kamienne o wymiarach w przekroju 50x150 cm. Kosze będą mocowane do podłoża palikami drewnianymi o średnicy 10-12 cm i długości 150 cm. Pozostała część opaski zostanie wykonana z narzutu kamiennego, z nachyleniem od strony wody 1:1,5 na 25 cm warstwie wyściółki faszynowej. Wysokość opaski od posadowienia do korony wyniesie 3,5 m. Długość opaski wyniesie ok. 45 m.

Wlot do koryta od strony Młynówki zabezpieczony będzie opaskami z dwóch koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x100x500 cm, układanych w ciągu na lewym i prawym brzegu koryta przepławki. Kosze należy połączyć z istniejącymi umocnieniami skarp Młynówki. Kosze zostaną przymocowane do podłoża palikami drewnianym o średnicy 10-12 cm i długości 150 cm. Taki sam typ umocnienia będzie zastosowany  na lewym brzegu koryta przepławki przy wylocie do rzeki Soły. Opaski będą miały długość 10 m każda.

Zestawienie ubezpieczeń:

 • Lewy brzeg rzeki Soły w km 16+0,96-16+139 - narzut kamienny ułożony na 25 cm warstwie wyściółki faszynowej - korona umocniona warstwą koszy siatkowo-kamiennych - wysokość opaski 3,5 m, długość 45 m.
 • Lewy brzeg wylotu z koryta przepławki - kosze siatkowo-kamienne - 0,5 m (jedna warstwa koszy), długość 10m.
 • Lewy brzeg wlotu do koryta przepławki - kosze siatkowo-kamienne - 0,5 m (jedna warstwa koszy), długość 10 m.
 • Prawy brzeg wlotu do koryta przepławki - kosze siatkowo-kamienne - 0,5 m (jedna warstwa koszy), długość 10 m.
 • Rozbudowa bystrza narzutem kamiennym

Na istniejącym bystrzu prace będą ograniczone do wyrównania narzutem kamiennym części pochyłej bystrza oraz umocnienia dna powyżej przelewu bystrza na odcinku 5,0 m i wydłużeniu części pochyłej o około 15 m.

Część przelewowa bystrza zlokalizowana jest w km 16+200. Po wykonaniu planowanych robót bystrze będzie usytuowane w km 16+135-16+205 biegu Soły. Szerokość bystrza nie ulegnie zmianie i będzie wynosić około 29 m. Uzupełnienie bystrza należy wykonać za pomocą głazów kamiennych o wadze minimum 1 tony.

W km 16+197 przewidziana została do wykonania dodatkowa poprzeczka z dwóch warstw koszy siatkowo-kamiennych ułożonych na 25cm warstwie wyściółki faszynowej. Dolną warstwę stanowić będzie kosz o wymiarach w przekroju 50x200 cm, a górną - 50x150 cm. Długość poprzeczki wyniesie ok. 38 m.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.05.2022 09:52:27
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 04.06.2022 12:56:08
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści siwz dokonano na Platformie zakupowej zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry