Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap II

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 134463311
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.13.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.05.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  06.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie  działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap II” w podziale na 9 części.

Część 1- Roboty utrzymaniowe na potoku Grobla (wg MPHP Wólka) w km 0+000 - 7+000,

Część 2- Roboty utrzymaniowe na potoku Dobryński w km 0+000 - 4+000,

Część 3 Utrzymanie cieków naturalnych - potok Szebnianka w km 0+000-7+000,

Część 4- Utrzymanie potoku Tuszymka Duża w km 0+000 - 36+499,

Część 5-Utrzymanie potoku Kawęczyńsko-Wampierzowskiego w km 0+000 - 6+357 - I-sze koszenie,

Część 6- Utrzymanie potoku Ruda w km 0+000 - 9+074,

Część 7- Utrzymanie potoku Tuszymka Mała w km 0+000 – 4+401,

Część 8- Utrzymanie potoku Stara Wiśnia w km 0+000 – 14+345,

Część 9- Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp, zasyp wyrwy na pot. Moszczanka w km 0+000-17+588 w m. Klęczany, Zagórzany, Moszczenica.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla wszystkich cz. zamówienia na zasadach określonych w lit. a – d:

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków, lub urządzeń wodnych,
 2. Wykazane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,
 3. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
 4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 10, 11 do oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.06.2022 13:40:53
 • Anna Grzyb

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił dokonaną zmianę treści SWZ

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry