Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Giżycko

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.38.2022.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  11.05.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  06.06.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.06.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku- Nadzór Wodny w Giżycku, Gołdapi, Kolnie, Piszu, Mikołajkach i Węgorzewie. Zamówienie zostało podzielone  na 2 części.
 2. 2. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia -  załącznik nr 3a do SWZ dla 1 części zamówienia i załącznik nr 3b do SWZ dla 2 części zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto. Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę w zakresie przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

UWAGA:

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował:

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

- osoba wskazana do wykonania zamówienia musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto polegającej na sporządzeniu przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4a i 4b do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 15.1 – 15.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 

  Część 1 - 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

  Część 2 - 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.06.2022 11:18:02
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 20.07.2022 15:17:56
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 20.07.2022 15:19:28
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • BI.ROZ.2810.38.2022.EP
 • Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Giżycko cz.1

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.38.2022.EP
 • Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Giżycko cz.2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry