Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjne prace naprawcze na przepompowni Wola Podłężna

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kole

Zarząd Zlewni w Kole

B. Prusa 3
62-600 Koło
tel.(63) 288 01 70
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.332.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.05.2022 14:00
 • Termin złożenia oferty
  19.05.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

W związku z pożarem pomieszczeń rozdzielni w budynku przepompowni Wola Podłężna oraz związaną z nim akcją gaśniczą zniszczeniu uległa szafa baterii kondensatorów wraz z kablami zasilającymi i pomiarowymi, oraz system monitoringu wizyjnego, które nie nadają się do dalszej eksploatacji i podlegają wymianie na nowe. Zakres prac obejmuje również wyczyszczenie oraz pomalowanie całych komór transformatorów wraz z kablami, szynami i powierzchniami izolującymi oraz pomiar rezystancji izolacji transformatorów. Należy wymienić panele ogrodzeniowe i lampy oświetleniowe służące zabezpieczeniu budynku i terenu przepompowni. Szczegółowy zakres prac  zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący  załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- dysponować osobami – zespołem, składającym się z co najmniej dwóch niżej wymienionych osób, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia ,  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, a mianowicie: 

- min. 1 osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do  
i powyżej 1 kV z aparaturą kontrolno - pomiarową, niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji  
i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych. 

- min. 1 osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru przy urządzeniach instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
do i powyżej 1
kV z aparaturą kontrolno - pomiarową niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji
i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych. 
 

potwierdzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348) oraz nowego rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych zastępujące dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

Do oferty należy dołączyć w/w świadectwa.

Warunki realizacji umowy

Warunki gwarancji:     24 miesięcy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Branże CPV

 • 50532200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

DRIVES ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bronisławy Śmidowicz 2 /25
62-300 Września

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry