Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz.2

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.19.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.05.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  14.06.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.06.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 2”, w podziale na 12 części:

Część 1: "Udrożnienie starego koryto potoku Mogielnicki w miejscowości Boguchwała";
Część 2: "Wykonanie prac konserwacyjnych na potoku Młynówka (Przybówka) w km 0+000-7+800";
Część 3: "Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Czarny Potok w km 0+000-2+000 w m. Odrzykoń, gm. Wojaszówka";
Część 4: "Wykonanie robót utrzymaniowych na potoku Glinik w km 0+000-8+223";
Część 5: "Odcinkowa konserwacja potoku Sowina w km 0+000-12+451";
Część 6: "Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Małka w km 0+000-1+700 w m. Krosno";
Część 7: "Utrzymanie potoku Łądzierz (Drożdżalowski) w km 0+000-8+110";
Część 8: "Utrzymanie potoku Leluta w km 0+000 - 7+476";
Część 9: "Utrzymanie rzeki Stobnica w km 0+000-46+944";
Część 10: "Utrzymanie potoku Golcówka w km 0+000-10+604";
Część 11: "Wykonanie stałego nadzoru oraz obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów wodnych na terenie NW Łańcut";
Część 12: "Roboty utrzymaniowe na potoku Grodziszczanka (Leszczynka) w km 1+113 - 14+611 w m. Chodaczów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Wólka Grodziska, gm. Grodzisko Dolne".

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1-12, na zasadach określonych w lit. a) - d):
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • "Udrożnienie starego koryto potoku Mogielnicki w miejscowości Boguchwała"

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • "Wykonanie prac konserwacyjnych na potoku Młynówka (Przybówka) w km 0+000-7+800"

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • "Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Czarny Potok w km 0+000-2+000 w m. Odrzykoń, gm. Wojaszówka".

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • "Wykonanie robót utrzymaniowych na potoku Glinik w km 0+000-8+223"

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • "Odcinkowa konserwacja potoku Sowina w km 0+000-12+451".

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • "Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Małka w km 0+000-1+700 w m. Krosno".

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • "Utrzymanie potoku Łądzierz (Drożdżalowski) w km 0+000-8+110".

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • "Utrzymanie potoku Leluta w km 0+000 - 7+476".

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • "Utrzymanie rzeki Stobnica w km 0+000-46+944".

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • "Utrzymanie potoku Golcówka w km 0+000-10+604".

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • "Wykonanie stałego nadzoru oraz obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów wodnych na terenie NW Łańcut".

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • "Roboty utrzymaniowe na potoku Grodziszczanka (Leszczynka) w km 1+113 - 14+611 w m. Chodaczów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Wólka Grodziska, gm. Grodzisko Dolne"

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry