Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Sajna poprzez naprawę jazu Pleśno w km 28+425

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.41.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  24.05.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  24.06.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.06.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie prac polegających na naprawie jazu, w zakres których wchodzi:
1) Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych budowli,
2) Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych fragmentów zbrojenia konstrukcji,
3) Naprawa elementów żelbetowych poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą modyfikowaną cementowo-polimerową PCC,
4) Zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową,
5) Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych,
6) Naprawa barierek ochronnych pomostu roboczego,
7) Pomalowanie farbami epoksydowymi konstrukcji stalowych,
8) Przywrócenie sprawności mechanizmów wyciągowych zasuw, ich regulacja i przesmarowanie,
9) Wykonanie umocnienia dna i skarp ponuru i poszuru jazu narzutem kamiennym i materacami gabionowymi,
10) Geodezyjne wytyczenie położenia i montaż łaty i bolca wodowskazowego.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 9 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:  4 000 PLN (słownie: cztery tysiące  złotych).

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.06.2022 11:33:48
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieścił informację o kwocie przeznczonej na sfinansowanie zamówienia.
 • 24.06.2022 13:18:38
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 19.07.2022 14:54:38
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieścił informację z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • 10.08.2022 11:04:20
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

StaGPol Stanisław Górski

Nowa 33
16-010 Wasilków

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry