Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont oświetlenia na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków (3 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.56.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.05.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  02.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont oświetlenia na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków, zadanie zostało podzielone na 3 części:

Część 1: Remont oświetlenia śluzy SW Dwory

Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia śluzy Stopnia Wodnego Dwory w miejscowości Dwory Drugie, ul. Oświęcimska 74, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie.

Część 2: Remont oświetlenia śluzy SW Smolice

Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia śluzy Stopnia Wodnego Smolice w miejscowości Jankowice, gmina Babice, województwo małopolskie.

Część 3: Remont oświetlenia śluzy SW Kościuszko

Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia śluzy Stopnia Wodnego Kościuszko w miejscowości Kryspinów, gmina Liszki, powiat krakowski, województwo małopolskie.

​​​​​​​Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2a-2c do SWZ – Kosztorysy ofertowe oraz Załączniki 3a-3c do SWZ – Opisy przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) 2 usługi polegające na wykonaniu remontu oświetlenia na obiektach hydrotechnicznych lub przemysłowych, każda o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony Załącznik nr 6  „Wykaz zrealizowanych usług”.

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub  będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz do wykonywania prac kontrolo - pomiarowych w pełnym zakresie do 1kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa 1 (1 kV) - E – zakres uprawnień objętych zamówieniem lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru urządzeń elektrycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa 1 (1 kV) - D – zakres uprawnień objętych zamówieniem lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

Warunki realizacji umowy

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Branże CPV

 • 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry