Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12540,Podwyzszenie-i-rozbudowa-lewego-walu-rzeki-Wisly-w-km-0000-0577-w-msc-Zawichost-.html
13.07.2024, 17:19

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+577 w msc. Zawichost, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie” - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.73.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.05.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  13.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
 w zakresie budowli przeciwpowodziowych
dla zadania inwestycyjnego pn.
„Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+577 w msc. Zawichost, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:

 

a) minimum 1 osobą ds. projektowania (funkcja projektanta), posiadającą od minimum 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieria wodna lub melioracje wodne albo konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub
wodno - melioracyjnych, lub odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów. Wymaga się, aby osoba wskazana jako projektant, wykazała się posiadaniem doświadczenia polegającego na sporządzeniu minimum jednego projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym w zakresie budowy/odbudowy/rozbudowy/nadbudowy/przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 1 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej. Należy wskazać nazwę opracowania (usługi) oraz datę rozpoczęcia i zakończenia, wartość usługi oraz numer i datę decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz inwestora.

Uwaga!

Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe ponad określone Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej jako projektant zgodnie z rozdz. 15 SWZ.

b) minimum 1 osobą ds. projektowania (funkcja sprawdzającego), posiadającą od minimum 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieria wodna lub melioracje wodne albo konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub wodno - melioracyjnych, lub odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami wydanymi
na podstawie wcześniejszych przepisów.

c) osobami lub osobą z uprawnieniami w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Uprawnienia te może łączyć jedna osoba.

d) osobami lub osobą do opracowań środowiskowych, w tym:

- ds. biologicznych elementów oceny stanu wód,

- ds. hydromorfologicznych elementów oceny stanu wód,

- ds. oceny przyrodniczej,

posiadającymi wyższe wykształcenie (z zakresu następujących dyscyplin naukowych: ochrona środowiska lub hydrologia lub biologia) oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w postaci uczestnictwa w wykonaniu co najmniej 2 raportów o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ostatnich 5 latach.

Uprawnienia te może łączyć jedna osoba.

 e) co najmniej 1 rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia, wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, który posiada doświadczenie w określaniu wartości nieruchomości dla inwestycji realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 484).

Uwaga!

Zamawiający uzna także uprawnienia wydane na podstawie przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
(Dz.U.
2016 poz. 65)

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

1. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
2. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej  odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp.
4. Termin wizji w terenie Wykonawca winien uzgodnić z pracownikami PGW WP Zarząd Zlewni w Sandomierzu, nr tel. 12 62-84-242.
 1. 5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres przewidywanych zamówień dotyczyć będzie wykonania ewentualnych dodatkowych prac w zakresie: dodatkowych projektów podziału nieruchomości oraz operatów szacunkowych wyceny. 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.06.2022 14:57:29
 • Monika Kondracka

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
 • 03.06.2022 10:11:27
 • Monika Kondracka

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej
 • 26.07.2022 12:18:25
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PBW INŻYNIERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Karmelkowa 34 /52-436
52-436 Wrocław

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.