Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie NW Połaniec”(7 części)

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.58.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.05.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  29.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z utrzymaniem wód w administracji Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Nadzór Wodny Połaniec. Zakres przedmiotu zamówienia w zależności od części zamówienia obejmuje: wykoszenie mechaniczne porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, hakowanie koryta potoków z rozdrobnieniem i  rozplantowaniem.
W przypadku korzystania z dojazdu do obiektów po działkach prywatnych uzyskanie ewentualnych zgód właścicieli leży po stronie Wykonawcy. Zgoda właściciela nieruchomości będzie wyrażona ustnie. Prace utrzymaniowe należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i niskim stanie wód. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa, leży po stronie Wykonawcy.
Po zakończeniu prac teren w miejscu wykonywania jak również teren przylegający należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń (wywieźć), całość należycie uporządkować.
2. Szczegółowy zakres prac dla każdej części zamówienia stanowią Załączniki od nr 2a do nr 2g do SWZ - kosztorysy ofertowe.
3. Zamówienie zostało podzielone na 7 (siedem) części:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie której znajdują się prace utrzymaniowe na rzekach, ciekach, kanałach (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana i zakończona w sposób należyty) na kwotę nie mniejszą niż:

a) dla Części 1 – 55 000,00 zł brutto każda;

b) dla Części 2 – 50 000,00 zł brutto każda;

c) dla Części 3 – 35 000,00 zł brutto każda;

d) dla Części 4 – 75 000,00 zł brutto każda;

e) dla Części 5 – 95 000,00 zł brutto każda;

f) dla Części 6 – 55 000,00 zł brutto każda;

g) dla Części 7 – 75 000,00 zł brutto każda;

Warunki realizacji umowy

1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w
e wzorze umowy.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 15.07.2022 07:28:56
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 15.07.2022 07:38:23
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 15.07.2022 07:45:28
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 15.07.2022 08:03:16
 • Monika Kondracka

 • zmiana budżetu
 • 15.07.2022 08:04:01
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 19.07.2022 11:29:21
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 19.07.2022 11:34:46
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 19.07.2022 11:41:04
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 19.07.2022 11:48:49
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • KR.ROZ.2810.58.2022
 • Część 1: Usługa związana z koszeniem skarp, hakowaniem dna i usuwaniem zakrzaczeń na cieku od Beszowej w km. 0+000 - 7+777

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.58.2022
 • Część 2: Usługa związana z koszeniem skarp, hakowaniem dna i usuwaniem zakrzaczeń na Dopływie z Chrzanowa w km. 0+000 – 6+742

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.58.2022
 • Część 3: Usługa związana z koszeniem skarp, hakowaniem dna i usuwaniem zakrzaczeń na Strudze Komorowskiej w km. 0+000 – 7+114

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.58.2022
 • Część 4: Usługa związana z koszeniem skarp, hakowaniem dna i usuwaniem zakrzaczeń na Strudze Podwalskiej w km. 0+000 – 9+949

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.58.2022
 • Część 5: Usługa związana z koszeniem skarp, hakowaniem dna i usuwaniem zakrzaczeń na Kanale Strumień w km. 0+000 – 26+550

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.58.2022
 • Część 6: Usługa związana z koszeniem skarp, hakowaniem dna i usuwaniem zakrzaczeń na Kanale Zyblikiewicz nr 1 w km. 0+000 – 14+770

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.58.2022
 • Część 7: Usługa związana z koszeniem skarp, hakowaniem dna i usuwaniem zakrzaczeń na Kanale Zyblikiewicz nr 2 w km. 0+000 – 17+190

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry