Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Oświęcim (6 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.78.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.05.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  15.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Oświęcim”  Zamówienie zostało podzielone na 6 części:
 2. Część 1. Naprawa istniejących ubezpieczeń - potok Olszyński w km 0+000-2+922, msc. Olszyny, Babice, gm. Babice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które będą realizowane na potoku Olszyńskim, będącym w administracji Nadzoru Wodnego Oświęcim. Potok w km 0+000-2+922 zlokalizowany jest na terenie miejscowości Olszyny i Babice, gmina Babice, powiat chrzanowski.

Część 2. Naprawa ubezpieczeń - potok Regulka w km 6+500-7+700; 8+200-11+700 w msc. Alwernia, Regulice, gm. Alwernia

Przedmiotem zamówienia są prace p.n.: „Naprawa ubezpieczeń - potok Regulka w km 6+500-7+700; 8+200-11+700 w msc. Alwernia, Regulice, gm. Alwernia

Część 3. Naprawa ubezpieczeń istniejącego stopnia wraz z zabezpieczeniem skarp pot. Płazanka w km 10+140-10+240

Przedmiotem zamówienia są roboty, które będą realizowane przy stopniu zlokalizowanym w km 10+140-10+240 potoku Płazanka w msc. Płaza, gm. Chrzanów.

Część 4. Naprawa śluzy wałowej nr 6 – prawy wał potoku Sosnówka w msc. Wielkie Drogi, gm. Skawina

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na przepuście wałowym nr 6 zlokalizowanym w km 1+980 prawego wału potoku Sosnówka w msc. Wielkie Drogi, gm. Skawina, pow. krakowski.

Część 5. Zasyp wyrw i naprawa ubezpieczeń potoku Brzeźnickiego w 10+600-10+800 msc. Marcyporęba, gm. Brzeźnica.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na potoku Brzeźnickim będącym w administracji Nadzoru Wodnego Oświęcim. Potok w km 10+600-10+800 zlokalizowany jest na terenie miejscowości Marcyporęba, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki.

Część 6. Naprawa śluz wałowych - prawy wał Wisły, msc. Smolice, gm. Zator

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na dwóch śluzach wałowych nr 3 i nr 5 zlokalizowanych w prawym wale rzeki Wisły w km  0+000-4+240 w msc. Smolice, gm. Zator, pow. oświęcimski.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę/usługę na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych, w zakresie:

Część 1: o wartości co najmniej 20 000 zł brutto, zakres której obejmował m.in. wykonanie ubezpieczenia z kiszki faszynowej

Część 2: o wartości co najmniej 20 000 zł brutto, zakres której obejmował m.in. wykonanie konserwacji lub udrożnienia rzeki lub potoku

Część 3 i 5: o wartości co najmniej 20 000 zł brutto zakres której obejmował m.in. wykonanie narzutu kamiennego lub zabudowy siatkowo – kamiennej

Część 4 i 6: o wartości co najmniej 20 000 zł brutto zakres której obejmował wykonanie remontu lub naprawy przepustu w wale przeciwpowodziowym

b) będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) tj.:

Dla Części: 3, 4, 5, 6:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) tj.

1 osobą – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dla części 1 i 2

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry