Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12673,Wykonanie-biezacej-konserwacji-eksploatacji-i-utrzymania-urzadzen-wodnych-w-2022.html
2023-03-21, 18:36

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2022 r. – NW Gostyń

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760 Poznań
tel.61 850 84 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.434.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.05.2022 13:00
 • Termin złożenia oferty
  08.06.2022 15:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z bieżącą konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu. Zamówienie obejmuje obszar działania NW Gostyń.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca:

1. składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

2. Wykonawca wykaże, że:

 1. posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem robotom objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji lub utrzymania cieków naturalnych lub urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę lub robotę na kwotę nie mniejszą niż 60.000 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
 2. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami z branży wodno-melioracyjnej.
 3. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV,

Obiekty NW Gostyń:

 • pompownia Zbęchy Pole – obsługa-E do 1 kV.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w punkcie 11 Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

Ogrodowa 39
63-100 Śrem

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.