Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12677,Prace-utrzymaniowe-na-potokach-na-terenie-NW-Nowy-Sacz-cz-II-2-czesci.html
20.07.2024, 00:18

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Prace utrzymaniowe na potokach na terenie NW Nowy Sącz cz. II: (2 części)

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.90.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.05.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  20.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na potokach na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Sącz.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Dla Części 1: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i zakończona w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o wartości nie niższej niż  29 000,00 zł brutto każda i zawierającą w swym zakresie wykonanie narzutów kamiennych;
 
b) Dla Części 2: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach bądź utrzymania rzek lub potoków, o  wartości nie niższej niż 96 000,00 zł brutto każda i  zawierającą w swym zakresie wykonanie narzutów kamiennych.
      
c) Dla obu części zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:
Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych, melioracyjne, konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i  jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

 1. 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3a do SWZ dla Części 1 zamówienia oraz Załącznik nr 3b do SWZ dla Części 2 zamówienia.
 2. 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 3a do SWZ dla Części 1 zamówienia oraz Załącznik nr 3b do SWZ dla Części 2 zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.07.2022 15:05:11
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 11.07.2022 15:07:36
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 11.07.2022 15:10:01
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • KR.ROZ.2810.90.2022
 • Część 1: Zasyp wyrw brzegowych i dennych na potoku Bukowiec w km 2+300 – 2+450 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa;

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.90.2022
 • Część 2: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Czarna Woda w km 2+300 – 8+300 (odcinkowo) w m. Łącko, Zagorzyn, Wola Kosnowa, gm. Łącko

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.