Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kazimierza Wielka” 1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki 2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki 3. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej 4. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.93.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.05.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  22.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia oraz standardy i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2
do SWZ, STWiORB stanowiąca Załącznik nr 5 do SWZ oraz projekt umowy - Załącznik nr 3  do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że w okresie ostatnich 5 -ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 robotę budowlaną/usługę (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota/usługa ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na wykonaniu prac utrzymaniowych i/lub udrożnieniowych i/lub remontowych i/lub regulacyjnych prowadzonych na cieku wodnym o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto.
 
      
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonania zamówienia i skieruje do jego realizacji w charakterze kierownika robót osobę posiadającą kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.) to jest osobę lub osoby posiadającą/ce uprawnienia budowlane do kierowania budową/robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń lub uprawnienia melioracyjne bez ograniczeń lub uprawnienia konstrukcyjno – budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i która posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych polegających na wykonaniu prac utrzymaniowych i/lub udrożnieniowych i /lub remontowych i/lub regulacyjnych prowadzonych w cieku wodnym, zdobyte w toku pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego sprawowanego nad tymi robotami.

Warunki realizacji umowy

 1. 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ.2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 2. 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.07.2022 08:12:41
 • Monika Kondracka

 • zmiana budżetu
 • 27.07.2022 08:17:25
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WODMEL Zenon Myszk

Budzyń 48
28-100 Budzyń

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry