Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.42.2022.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  01.06.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  05.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce w zakresie usługi wodnej tj. piętrzenia wód powierzchniowych budowlą piętrzącą i szczególnego korzystania z wód tj. nawadniania gruntów rolnych.

2. - Zebranie materiałów archiwalnych dot. budowli piętrzących, zapoznanie się z nimi w terenie, pomiary uzupełniające - wykonanie profilu podłużnego  w zasięgu cofki, określenie poziomów piętrzenia.
- Pozyskanie materiałów geodezyjnych (wypisy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych)
- Wykonanie 3 egzemplarzy operatów wodnoprawnych dla w/w cieków z wymaganymi załącznikami.
- Wykonanie 3 egzemplarzy instrukcji gospodarowania wodą dla w/w cieków.
- Wersja elektroniczna: operatu wodnoprawnego, instrukcji gospodarowania wodą.
- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii w imieniu Zamawiającego, przekazania Zamawiającemu operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą w formie pozwalającej właściwemu organowi administracji publicznej na wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz przygotowanie projektu wniosku o wydanie na rzecz Zamawiającego  pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia wody i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.  Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu usług polegających na opracowaniu co najmniej 2 operatów wodnoprawnych na budowę lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą pełniącą funkcje osoby opracowującej operat, która opracowała co najmniej 2 operaty wodnoprawne na budowę lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 800,00 zł.

   

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.06.2022 10:44:41
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 05.07.2022 11:31:16
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 18.08.2022 15:17:30
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Komes Water Sp.o.o.

Na Grobli 34
50-421 Wrocław

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry