Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Matlak i Słuczka na terenie działania ZZ w Augustowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.45.2022.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.06.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  11.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zwiększeniu zdolności retencyjnej zlewni rzeki Matlak i Słuczka na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie .
2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl

2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html

3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 

 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi Budownictwa Wodnego i Melioracji s.c. "MELIOR" Mikołaj Andrejczuk, Mariusz Andrejczuk

Radzymińska 22 /47
15-863 Białystok

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry