Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z opracowaniem ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Augustowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.46.2022.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.06.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  27.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego oraz sporządzenia oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych Kanału Augustowskiego budowli hydrotechnicznych tj:        

-Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa sztucznych kanałów znajdujących się w ciągu Kanału Augustowskiego o łącznej długości – 41,259 km – 19 szt;

-Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa śluz żeglugowych znajdujących się w ciągu Kanału Augustowskiego – szt. 15;

-Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów piętrzących wchodzących w skład Kanału Augustowskiego – szt. 18.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynamniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto polegającej na opracowaniu okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami
doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą opracowującą ocenę:
- posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- osoba wskazana do wykonania zamówienia musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto polegającej na opracowaniu okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.07.2022 11:19:42
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 08.09.2022 11:59:20
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 16.09.2022 15:42:06
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.09.2022 13:14:56
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Navpro Sp Z.oo.

Myśliwska 73c /7
80-283 Gdańsk

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry