Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont śluzy Guzianka I

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2812.3.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.06.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  26.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie - Jezioro Nidzkie oraz infrastruktury znajdującej  się na terenie obiektu, w tym:
 • sterówki śluzy
 • budynku gospodarczego
 • ogrodzenia
 • awanportu górnego
 • awanportu dolnego

wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Śluza Guzianka I została wpisana do rejestru  zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.
 2. Dokumentacja projektowa w skład, której wchodzą:
 1. Projekt budowlany;
 2. Projekty wykonawcze:
 • Tom I Roboty kafarowe. Grodze budowlane. Odmulenia.
 • Tom II Śluza. Konstrukcja.
 • Tom III Budynek sterówki, budynek gospodarczy i otoczenie.
 • Tom IV Wyposażenie mechaniczne.
 • Tom V Instalacje elektryczne.
 • Tom VI Instalacje sanitarne.
 • Zeszyt. 1 Instalacje wod.-kan.
 • Zeszyt. 2 Instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania
 1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska;
 2. Instrukcja eksploatacji i rozruchu urządzeń;
 3. Dokumenty uzupełniające:

- Decyzja o pozwoleniu na budowę NR ruc/09/20 z dnia 28.12.2020

- Program remontu konserwatorskiego Śluzy Guzianka w Ruciane Nida

- Uzgodnienie z PGE Dystrybucja z dnia 14.12.2021 r.

- Uzgodnienie z Orange Polska z dnia 15.12.2021 r.

stanowi załączniki Nr 5 do SWZ.

 1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.
 2. Przedmiary robót stanowią załączniki Nr 7 do SWZ. 

 

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 9.1.4 specyfikacji warunków zamówienia

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 300 000 zł

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 15.07.2022 15:39:48
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 20.07.2022 09:23:13
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.
 • 26.07.2022 11:02:09
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
 • 26.07.2022 14:59:06
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 07.10.2022 12:35:55
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 07.10.2022 12:36:50
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 07.10.2022 12:39:35
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 25.11.2022 09:23:45
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 25.11.2022 09:24:25
 • Zamówienia Białystok

 • zmiana budżetu
 • 25.11.2022 09:25:00
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"Naviga-Stal" Sp. z o.o.

Wilczycka 18
55-093 Kiełczów

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry