Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie prac utrzymaniowych w korytach cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie”

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 / 231 64 31 wew. 15
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.52.2022.EWK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.06.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  22.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca  na wykonaniu prac utrzymaniowych w korytach cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część nr 1 – „Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Dokawa w km 0+000-9+500, m. Jankowice, Pszczyna, Piasek, Czarków, gm. Pszczyna (rozmiar rzeczowy: 9,500 km”

Część nr 2 -„Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki w km 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,199 km)"

Zakres zamówienia:

Część nr 1 – „Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Dokawa w km 0+000-9+500, m. Jankowice, Pszczyna, Piasek, Czarków, gm. Pszczyna (rozmiar rzeczowy: 9,500 km”

Prace będą polegały na przeprowadzeniu prac utrzymaniowych cieku Dokawa w km 0+000-9+500. Wyliczenie ilości i rodzaju poszczególnych prac wskazano w Przedmiarze robót dla części 1 stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

Zakres czynności obejmuje m.in.:

 • ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż skarp cieku,
 • ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku wraz z wygrabieniem, załadunkiem i wywozem,
 • ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku wraz z wydobyciem roślinności i wywozem,
 • ręczne ścinanie samosiewów - skupiska do 25 m2 wraz z oczyszczeniem terenu i wywozem,
 • ręczne udrożnienie koryta cieku przez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód z załadunkiem i transportem,
 • nadzór przyrodniczy.

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarami robót,

specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami

oraz sztuką budowlaną.

Część nr 2 -„Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki w km 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,199 km)"

Prace będą polegały na przeprowadzeniu prac utrzymaniowych cieku Goczałkowickiego w km 0+820-4+019. Wyliczenie ilości i rodzaju poszczególnych prac wskazano w Przedmiarze robót dla części 2 stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

Zakres czynności obejmuje m.in.:

 • ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem, załadunkiem i wywozem.
 
 • ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku wraz z wygrabieniem, załadunkiem i wywozem,
 • ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku wraz z wydobyciem roślinności

I wywozem,

 • ręczne ścinanie samosiewów - skupiska do 25 m2 wraz z oczyszczeniem terenu i wywozem,
 • ręczne udrożnienie koryta cieku przez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód wraz z wywozem,
 • nadzór przyrodniczy.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opisami w przedmiarze.

Prace utrzymaniowe należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Koszty wynikające z tego tytułu Wykonawca winien wliczyć w cenę Oferty. Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, specjalistę w zakresie przyrodniczym.

 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021r., poz. 2233 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. 2021r., poz. 1098 z późn. zm.),

 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1972 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1973
z późn. zm.).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ – Przedmiary i mapy poglądowe.

 

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opisami w przedmiarze.

 

Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wszelki sprzęt i materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego zadania. Wykonawca po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono we Wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

       W części nr 1:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu roboty konserwacyjnej (utrzymaniowej) lub udrożnieniowej na rzekach lub potokach  o wartości min. 90 000,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) brutto.

 

     W części nr 2:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu roboty konserwacyjnej (utrzymaniowej) lub udrożnieniowej na rzekach lub potokach  o wartości min. 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) brutto.

 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Jako wykonanie należy rozumieć wykonanie i odebranie potwierdzone świadectwem przejęcia lub protokołem odbioru końcowego

Warunki realizacji umowy

Umowa dla przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ, w której określono warunki jej realizacji.

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej na następujących zasadach:
 2. udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i jej odbycie nie stanowi warunku złożenia oferty, każdy z wykonawców chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Zamawiającego o chęci uczestniczenia w wizji lokalnej telefonicznie do przedstawiciela Zamawiającego:

Pana Bartosza Balińskiego, nr tel. : 32 250 41 27, wew. 17 lub 601 414 095

ustalając datę i godzinę przybycia.

 

 1. Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia podczas wizji lokalnej. Wszelkie pojawiające się w trakcie wizji lokalnej pytania i wnioski wykonawców winny zostać przesłane w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ w trybie określonym w ustawie Pzp.
 2. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt,
 3. Zamawiający nie zapewnia ubezpieczenia przedstawicieli Wykonawców od jakichkolwiek wypadków czy szkód poniesionych przez Wykonawcę w związku z prowadzoną wizją lokalną,
 4. przedstawiciele Wykonawcy nie mają prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie objętym wizją lokalną.
 5. W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego, w której zostaną odnotowane: dane uczestników oraz data przeprowadzenia wizji lokalnej.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.09.2022 15:54:14
 • Michał Janocha

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • GL.ROZ.2810.52.2022.EWK_część 1
 • „Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Dokawa w km 0+000-9+500, m. Jankowice, Pszczyna, Piasek, Czarków, gm. Pszczyna (rozmiar rzeczowy: 9,500 km”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2810.52.2022.EWK_część 2
 • „Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki w km 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,199 km)"

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry