Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowe utrzymanie koryt rzek na terenie NW Busko - Zdrój: Część I: 1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Maskalis 2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Cieku od Broniny Część II: 1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Rowu od Buska 2. Kompleksowe utrzymanie koryta Dopływu z Olganowa 3. Kompleksowe utrzymanie koryta Cieku od Skorocic

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.96.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.06.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  25.07.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.07.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania w tym w szczególności Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, wyceny usługi stanowiące Załączniki nr 3a - 3b do SWZ oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5  do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dla Części I: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich
5 -ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na wykonaniu prac utrzymaniowych, udrożnieniowych, remontowych lub regulacyjnych na cieku/ciekach o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto;

 

B)  Dla Części II: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich
5 -ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na wykonaniu prac utrzymaniowych, udrożnieniowych, remontowych lub regulacyjnych na cieku/ciekach o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto;

Warunki realizacji umowy

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 03.08.2022 12:38:39
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 19.08.2022 13:31:30
 • Monika Kondracka

 • zmiana budżetu
 • 19.08.2022 13:36:01
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 19.08.2022 13:39:45
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • KR.ROZ.2810.96.2022
 • Część I: 1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Maskalis 2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Cieku od Broniny

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.96.2022
 • Część II: 1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Rowu od Buska 2. Kompleksowe utrzymanie koryta Dopływu z Olganowa 3. Kompleksowe utrzymanie koryta Cieku od Skorocic

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry