Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13017,Uslugi-opracowania-operatow-wodnoprawnych-wraz-z-zalacznikami-oraz-instrukcji-go.html
2023-01-30, 10:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi opracowania operatów wodnoprawnych wraz z załącznikami oraz instrukcji gospodarowania wodą na terenie RZGW Białystok - ZZ Białystok

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.51.2022.KD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  27.06.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  26.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku w zakresie usługi wodnej tj. piętrzenia wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi i szczególnego korzystania z wód tj. nawadniania gruntów rolnych.

2. Przedmiot zamówienia dotyczy następującej budowli hydrotechnicznej:         
- Jaz Złotoria obręb  Złotoria, gm. Choroszcz rzeka Narew km 289+360.

3. Zakres opracowania:
3.1. Zebranie materiałów archiwalnych dot. budowli piętrzących, zapoznanie się z nimi w terenie, pomiary uzupełniające - wykonanie profilu podłużnego w zasięgu cofki, określenie poziomów piętrzenia.
3.2. Pozyskanie materiałów geodezyjnych (wypisy z rejestru gruntów, map ewidencyjnych, itp.).
3.3. Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych lub innych wymaganych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
3.4. Wykonanie 3 egzemplarzy operatów wodnoprawnych z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych.
3.5. Wykonanie 3 egzemplarzy instrukcji gospodarowania wodą.
3.6. Wykonanie opisu nietechnicznego do zamawianej dokumentacji.
3.7. Wersja elektroniczna: operatów wodnoprawnych i  instrukcji gospodarowania wodą.
3.8. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii w imieniu Zamawiającego,  przekazania Zamawiającemu operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą w formie pozwalającej właściwemu organowi administracji publicznej na wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporządzić projekt wniosku o wydanie na rzecz Zamawiającego  pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia wody i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.  Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu usług polegających na opracowaniu co najmniej 2 operatów wodnoprawnych na budowę lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą pełniącą funkcje osoby opracowującej operat, która opracowała co najmniej 2 operaty wodnoprawne na budowę lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
10 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 800,00 zł.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.07.2022 11:21:48
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 24.08.2022 14:19:54
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Komes Water Sp.o.o.

Na Grobli 34
50-421 Wrocław

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.