Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie.

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.42.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.06.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  07.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.07.2022 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 1. "Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie” w podziale na 3 części:
 2. Cześć 1:   „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Strzyganka poprzez odbudowę budowli piętrzących”;
 3. Cześć 2: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Żołynianka poprzez budowę jazu oraz budowę zbiornika w km 4+700 - 4+970 w m. Żołynia";
 4. Część 3: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Żołynianka poprzez remont stopnia wodnego  oraz budowę zbiornika   w km 3+262 - 3+430 w m. Żołynia".

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

Części 1, 2, 3:  

 1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowej dla budowli piętrzących lub projektu dla nowo budowanych budowli piętrzących.  Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.
 2. Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
  i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

-    min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika 9 do Formularza oferty.

 1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Wzory umów

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Strzyganka poprzez odbudowę budowli piętrzących.

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Żołynianka poprzez budowę jazu oraz budowę zbiornika w km 4+700 - 4+970 w m. Żołynia.

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Żołynianka poprzez remont stopnia wodnego oraz budowę zbiornika w km 3+262 - 3+430 w m. Żołynia.

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry