Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Roboty budowlane związane z odmulaniem zbiorników wodnych – Odmulenie zbiornika wodnego na potoku Tuszymka Duża w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp.”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 134463311
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.46.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.06.2022 08:00
 • Termin składania ofert
  27.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem    zamówienia    są   Roboty   budowlane   związane  z  odmulaniem zbiorników wodnych – Odmulenie zbiornika wodnego na potoku Tuszymka Duża w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp."

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej wykonanie  w  okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co najmniej jednego zamówienia  polegającego na wykonaniu robót hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto –  kwalifikacja nastąpi na podstawie  Załącznika nr 7 i 8 do Formularza oferty.

W przypadku  złożenia  oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone  w  pkt  7.3  SWZ powinny  być  spełnione  przez  wszystkie  te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy- zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Szczegółowy   opis   przedmiotu   zamówienia   zawiera   Załącznik   Nr  1  do  SWZ Dokumentacja techniczna.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 4 800,00 PLN ( słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie unieważnione: Postępowanie zakończone.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry