Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 730 30 326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.47.2022.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  24.06.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  21.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie operatów wodnoprawnych oraz projektu instrukcji gospodarowania wodą wraz z opracowaniem wniosku o wydanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą dla budowli znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie.
2. 
​​​​​​​Zakres opracowania:

-Zebranie materiałów archiwalnych dot. budowli piętrzących, zapoznanie się z nimi w terenie, inwentaryzacja budowli, pomiary uzupełniające - wykonanie profilu podłużnego w zasięgu cofki, określenie poziomów piętrzenia.

-Pozyskanie materiałów geodezyjnych (wypisy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych) dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

-Wykonanie 3 egzemplarzy operatów wodnoprawnych dla ww. budowli z wymaganymi załącznikami. Operaty wodnoprawne należy opracować w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznym nośniku danych jako dokument tekstowy, a część graficzna operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych z oznaczeniem daty jego wykonania.

-Wykonanie 3 egzemplarzy instrukcji gospodarowania wodą dla ww. budowli, zawierającej opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z funkcjonowania budowli, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą.

-Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii w imieniu Zamawiającego.

-Przekazanie Zamawiającemu operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą w formie pozwalającej właściwemu organowi administracji publicznej na wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

-Sporządzenie projektu wniosku o wydanie na rzecz Zamawiającego  pozwolenia wodnoprawnego i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą.

-Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w formie papierowej i w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD lub pendrive.

​​​​​​​​​​​​​​3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu usług polegających na opracowaniu co najmniej 2 operatów wodnoprawnych na budowę lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne. Uwaga:Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą pełniącą funkcje osoby opracowującej operat, która opracowała co najmniej 2 operaty wodnoprawne na budowę lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl

2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html

3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 500,00 zł.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.07.2022 11:38:41
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 19.08.2022 15:22:15
 • Zamówienia Białystok

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Komes Water Sp.o.o.

Na Grobli 34
50-421 Wrocław

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry