Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na rzece Struga Rawa w miejscowości Garbno, gm. Korsze” – dokumentacja projektowa

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.50.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.06.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  07.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.07.2022 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na rzece Struga Rawa w miejscowości Garbno, gm. Korsze”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5 do SWZ.
  3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia w wymiarze 5 lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy na warunkach określonych w §3 wzoru umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego (prace zakończone i odebrane), dotyczącej budowy[1] i/lub przebudowy[2] budowli hydrotechnicznej w rozumieniu § 3 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) o wartości co najmniej 500 000 zł brutto.

UWAGA:

 • Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższego warunku dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
 • Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji dokumentacji, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej.
 1. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobą pełniącą funkcje projektanta, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:
 • Projektant musi posiadać, od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń,
 • Projektant musi wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu minimum trzech dokumentacji projektowych obejmujących projekt budowlany i wykonawczy dotyczących budowy i/lub przebudowy  budowli hydrotechnicznej w rozumieniu § 3 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579). Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowych należy rozumieć jako pełnienie funkcji projektanta lub projektanta sprawdzającego, których podpis widnieje na dokumentacji (PB i PW) odebranej przez zleceniodawcę.

UWAGA:

 • Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
 • Wykazane doświadczenie musi dotyczyć zadań zakończonych do dnia upływu terminu składania ofert.
 

[1]  Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

[2]  Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000 zł

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.07.2022 13:28:29
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 03.08.2022 14:39:04
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 11.08.2022 09:15:49
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.

Dzielna 60
01-029 Warszawa

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry