Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Białymstoku z podziałem na części

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.52.2022.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.06.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  28.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Białymstoku z podziałem na części. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określa opis przedmiotu zamówienia– zał. nr 7.1 do SWZ dla części 1, zał. nr 7.2 do SWZ dla części 2, zał. nr 7.3 do SWZ dla części 3, zał. nr 7.4 do SWZ dla części 4, zał. nr 7.5 do SWZ dla części 5.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż:
Część 1 – 30 000 zł brutto
Część 2 – 600 zł brutto
Część 3 – 5 000 zł brutto
Część 4 – 1 700 zł brutto
Część 5 – 12 000  zł brutto
Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się realizację zamówienia w zakresie dostawy materiałów budowlanych lub/i chemii budowlanej.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załacznik nr 4 do SWZ

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl

2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html

3.  Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

5.Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 15.1 – 15.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 

Część 1 - 1 400 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).

Część 2 - 25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

Część 3 - 200 PLN (słownie: dwieście złotych).

Część 4 - 80 PLN  słownie: osiemdziesiąt złotych).

Część 5:  600 PLN (słownie: sześćset złotych).

11. Wszelkie informacje zawiera SWZ.

Branże CPV

 • 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.07.2022 11:36:26
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 09.09.2022 15:20:45
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • BI.ROZ.2810.52.2022.MŁ
 • Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Augustowie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.52.2022.MŁ
 • Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Białymstoku

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.52.2022.MŁ
 • Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Giżycku

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.52.2022.MŁ
 • Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Olsztynie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.52.2022.MŁ
 • Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Ostrołęce

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry