Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Roboty utrzymaniowe na ciekach naturalnych na terenie ZZ Przemyśl – II”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 178548970
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.57.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  19.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Roboty utrzymaniowe na ciekach naturalnych na terenie ZZ Przemyśl-II’’ w podziale na 18 części:

Część 1 Udrożnienie i zasyp wyrwy na pot. Drohobyczka w km 4+640-4+722,

Część 2 Konserwacja i udrożnienie pot. Czerwony Potoczek w km 0+000-0+800,

Część3 Roboty utrzymaniowe na terenie NW Ustrzyki Dolne 1:

Zad.1 Udrożnienie koryta rzeki Strwiąż w km 74+000 - 74+500 w m-ci Krościenko – Granica,

Zad.2 Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+700 - 1+000 w m-ci Krościenko,

Zad.3 Udrożnienie koryta potoku Łodyna w km 0+700 - 0+800 w m-ci Krościenko,

Część 4 Roboty utrzymaniowe na terenie NW Ustrzyki Dolne 2:

Zad.1  Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Jasieńka w km 0+350 - 0+700 w m-ci Ustrzyki Dolne,

Zad.2  Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Jasieńka w km 4+100 - 4+200 w m-ci Ustrzyki Dolne,

Zad.3 Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Pastewnik w km 4+770 - 4+830 w m-ci Hoszów.

Zad.4 Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Pastewnik w km 3+050 - 3+100 w m-ci Hoszów,

Część 5 Roboty utrzymaniowe na terenie NW Sanok 1:

Zad.1 Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Tyrawka,

Zad.2 Remont budowli i urządzeń wodnych na terenie NW Sanok w zlewni rzeki Osława,

Część 6 Roboty utrzymaniowe na terenie NW Sanok 2:

Zad.1 Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Sanoczek,

Zad.2Lokalny zasyp wyrw na ciekach na ciekach  w zlewni rzeki Osława,

Część 7 Remont budowli regulacyjnych na terenie działania NW Lesko,

Część 8 Zasyp wyrwy na potoku Mistki w km 0+240 - 0+260 w m. Średnia Wieś, gm. Lesko,

Część 9 Udrożnienie koryta potoku Ropienka w km 5+430 - 5+450 wraz z zasypem wyrwy w  m. Ropienka Górna, gm. Ustrzyki Dolne,

Część 10 Zasyp wyrwy w km 0+430 - 0+480 p. Leki (Rudenka) w m. Uherce Mineralne, gm. Olszanica,

Część 11 Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw na p. Glinny  w km 1+700 - 2+450  w m. Jankowce, gm. Lesko,

Część 12 Odmulenie niecki wypadowej stopnia nr 1 w korycie p. Olszanica w km 7+820 oraz uzupełnienie ubytków betonu w ścianach bocznych niecki wypadowej stopnia nr 2 w korycie p. Olszanica w km 8+320 w m. Olszanica, gm. Olszanica,

Część 13 Udrożnienie koryta cieku naturalnego dz. nr 335 w miejscowości Łączki w km 0+000 - 0+480 wraz z lokalnym zasypem wyrw,

Część 14 Udrożnienie koryta p. Rybny  w km 1+020 - 1+095 w m. Rybne, gm. Solina,

Część 15 Udrożnienie wraz z zabudową wyrwy lewego brzegu p. Bez nazwy w km 0+150-0+180  w m. Ropienka, gm. Ustrzyki Dolne,

Część 16 Roboty utrzymaniowe na terenie NW Lesko:

Zad.1  Lokalne udrożnienie  cieku naturalnego dz. nr ewid. 210  w km 0+00 - 0+800 m. Załuż, gm. Sanok,

Zad.2 Udrożnienie koryta potoku Wujski wraz z lokalnym zasypem wyrw w km 0+000 - 4+500 w m. Załuż - Wujskie, gm. Sanok,

Zad.3  Lokalne udrożnienie  cieku naturalnego dz. nr ewid. 226  w km 0+800 - 1+100 m. Załuż, gm. Sanok,

Część 17 Konserwacja i udrożnienie zabudowy regulacyjnej na potoku Uniaczka w km 0+219 - 2+006 w m-ci Łodyna,

Część 18 Konserwacja pot. Kamieniec (Kamionka) w km 0+000 - 4+200.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla każdej części .Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej wykonanie w okresie ostatnich5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy,w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na: konserwacji lub remoncie, lub uczuwaniu zatorów lub udrożnieniu, lub usuwaniu przeszkód powodziowych w obrębie koryt rzek, cieków lub potoków lub zbiorników lub stawów lub rowów.
 2.  
 3. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie –  kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 7 i 8 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy- zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry